ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


Nadir Bir Seröz Otitis Media Nedeni: İnfratemporal Kavernöz Hemanjiyoma
A Rare Cause of Serous Otitis Media: Infratemporal Cavernous Hemangioma
Received Date : 22 Jan 2021
Accepted Date : 02 Mar 2021
Available Online : 05 Mar 2021
aAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları ABD, Ankara, TÜRKİYE bHB Güven Klinik, Bakü, AZERBAYCAN
Doi: 10.24179/kbbbbc.2021-81542 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi
ÖZET
İnfratemporal fossa (İTF), anatomik yerleşimi nedeniyle klinik ve endoskopik muayeneler için ulaşılması güç bir bölgedir. İTF, yerleşimli lezyonlar komşuluğundaki bölgeye yayılımlarına bağlı olarak ortaya çıkan semptomlarla geç tanı almaktadır. Bu nedenle de bu bölgedeki lezyonlara sahip hastalar, farklı semptomlar ile başvurabilmektedir. İTF yerleşimli lezyonlar, seröz otitis media ve tek taraflı iletim tipi işitme kaybı etiyolojileri arasında nadir olarak yer alsa da hastalarda özellikle östaki tüpü mekanik basısına bağlı olarak seröz otitis gelişimi olabilmekte ve hastalar sadece tek taraflı işitme kaybı ile otorinolaringologlara başvurabilmektedir. Bu makalede, iletim tipi tek taraflı işitme azlığı ve olguya yaklaşımımız, önemli tanı ve tedavi basamakları tartışıldı.
ABSTRACT
Infratemporal fossa (ITF) is hardly accessible for clinical and endoscopic examination because of it is anatomic localization. Lesions located in ITF are diagnosed with the symptoms as a result of extension to the surrounding areas as a late diagnosis. Therefore patients present with different symptoms. Altough lesions located in ITF are a rare ethiology for serous otititis media and unilateral hearing loss; mechanical obstruction of eustachian tube may cause serous otititis media and patients may present only with unilateral hearing loss to otorhinolaryngologist. In this report, a case with unilateral conductive hearing loss and important diagnostic and treatment steps were discussed.