ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler


Otoimmün İç Kulak Hastalığı ve Hashimoto Tiroiditi İlişkisi: Literatür Derlemesi
Autoimmune Inner Ear Disease Secondary to Hashimato’s Thyroiditis: A Literature Review
Received Date : 16 Jun 2021
Accepted Date : 07 Sep 2021
Available Online : 14 Sep 2021
aSağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Ankara, TÜRKİYE/TURKEY bYüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi, VM Medical Park Ankara, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, Ankara, TÜRKİYE cBaşkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, Ankara, TÜRKİYE
Doi: 10.24179/kbbbbc.2021-85022 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi. 2022;30(1):38-44
ÖZET
Otoimmün iç kulak hastalığı (OİKH), günümüzde tüm işitme kaybı vakalarının yaklaşık %1’ini oluşturan ve etiyopatogenezi hâlâ net olarak ortaya konulamamış bir işitme kaybı nedenidir. OİKH, sistemik otoimmün bir hastalıkla birlikte olabileceği gibi kohleaya özgü de olabilmektedir. Hashimoto tiroiditi (HT) oldukça yaygın bir otoimmün hastalık olmasına rağmen işitme kaybı ile ilişkisi, diğer daha nadir görülen sistemik otoimmün hastalıkların işitme kaybı ile aralarındaki ilişkiye kıyasla daha az bilinmektedir. HT’ye bağlı sadece kohlear değil santral işitme kaybı da bildirilmiştir. Tiroidfonksiyon bozukluğunun tedavisiyle işitme kaybında herhangi bir iyileşme gözlenmemiştir. Bu yazımızda, literatürde bugüne kadar HT-OİKH ilişkisini araştıran çalışmalardan edinilen verileri derlemeyi amaçladık.
ABSTRACT
Autoimmune inner ear disease (AIED) is a cause of hearing loss that currently accounts for approximately 1% of all hearing loss cases and its etiopathogenesis is still not clearly defined. AIED may be associated with a systemic autoimmune disease or it may be cochlea-specific. Although Hashimoto's thyroiditis (HT) is a very common autoimmune disease, its relationship with hearing loss is less known than the relationship between other systemic autoimmune diseases and hearing loss. Not only cochlear but also central hearing loss due to HT has been reported. No improvement in hearing loss was observed with treatment of thyroid dysfunction. In this article, we aimed to compile the data obtained from studies investigating the relationship between HT and AIED in the literature.