ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Dergilerinde Yayımlanmış Olgu Sunumlarının Özellikleri ve Atıf Analizi
Characteristics and Citation Analysis of Case Reports Published inTurkish National Otorhinolaryngology Journals
Received Date : 09 Nov 2020
Accepted Date : 21 Jan 2021
Available Online : 25 Jan 2021
aClinic of Otorhinolaryngology, Elazığ Fethi Sekin City Hospital, Elazığ, TURKEY bDepartment of Otorhinolaryngology, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, TURKEY
Doi: 10.24179/kbbbbc.2020-79825 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi
ÖZET
Amaç: Ulusal kulak burun boğaz (KBB) dergilerimizdeki olgu sunumu türündeki yazıların, KBB’nin alanları ile konu kategorileri ve atıf analizi açısından araştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Toplam 6 ulusal KBB dergisi çalışmaya alındı. Bu dergilerin 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait sayılarındaki olgu sunumları tarandı. Olgu sunumlarının sayıları ve toplam yazı sayılarına oranları, ait oldukları KBB ilgi alanları, sonrasında da her bir olgu sunumunun ait olduğu konu türü araştırıldı. Çalışmanın son aşamasında olgu sunumlarının aldıkları atıflar Google Scholar, PubMed ve Web of Science veri tabanlarında araştırıldı. Bulgular: Çalışmaya alınan 6 ulusal KBB dergisinde 5 yıllık süreçte toplam 978 yayın olduğu ve bunların 342 (%34,9)’sinin olgu sunumu olduğu görüldü. En fazla olgu sunumu baş-boyun cerrahisi ilgi alanında yer alırken, konu içeriği açısından yazıların büyük kısmı nadir hastalık ve beklenmeyen durum kategorisinde idi. Olgu sunumlarının aldıkları atıflar açısından dergiler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Sonuç: Bu çalışma ile olgu sunumları konusunda ulusal dergilerimizin sergiledikleri eğilimleri ve ilgi çeken olgu sunum içeriklerini görmek, bu türde yazı yazmayı düşünen akademisyenlerimize yarar sağlayabilir. Öte yandan elde edilen bulgular, dergi yayın kurullarının yayın politikalarını gözden geçirmeleri açısından da fayda sağlayacaktır.
ABSTRACT
Objectives: To search the case reports published in national otorhinolaryngology (ORL) journals in terms of fields of ORL and subject categories with citation analysis. Material and Methods: A total of six national otorhinolaryngology journals were included in the study. The case reports in the 2013, 2014, 2015, 2016 and 2017 issues of these journals were searched. The number of case reports and their ratio in the total number of articles, ORL fields that they belong to, and the subject types were investigated. In the last phase of the study, citations to the case reports were determined in the Google Scholar, PubMed and Web of Science databases. Results: It was seen that there was a total of 978 publications in the six national ORL journals in the five-year period, and 342 (34.9%) of them were case reports. While the highest number of case reports was in the field of head and neck surgery, most of the articles in terms of subject content were in the category of rare diseases and unexpected conditions. There were significant differences between the journals in terms of receiving citations to their published case reports. Conclusion: This study, points out to tendencies of national ORL journals on publishing case reports and seeing their contents can be beneficial for academicians who are interested in writing these kinds of articles. On the other hand, the results of the present study will also have a benefit on part of the editorial boards of such journals in terms of reviewing their editorial policies.