ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


Benign, Premalign ve Malign Laringeal Lezyonlarda Nötrofil Lenfosit Oranının Karşılaştırılması
Comparison of Neutrophil Lymphocyte Ratio in Benign, Premalignant and Malignant Laryngeal Lesions
Received Date : 24 May 2021
Accepted Date : 09 Nov 2021
Available Online : 16 Oct 2021
aClinic of Otolaryngology, Ankara City Hospital, Ankara, TURKEY
Doi: 10.24179/kbbbbc.2021-84615 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi
ÖZET
Amaç: Laringeal mukozada benign (BG), premalign (PG) ve malign (MG) lezyonlar görülebilir. Bu lezyonların ayrımında mutlaka histopatolojik inceleme gereklidir. Biyopsi öncesinde bu lezyonların ucuz, kolay uygulanabilir biyobelirteçlerle ayırt edilebilmesi, hastanın tedavisinin planlanmasına katkıda bulunabilir. Bu çalışmanın amacı, nötrofil lenfosit oranının (NLO) MG laringeal lezyonları, BG laringeal lezyonlardan ve PG laringeal lezyonlardan ayırt etmek için bir biyobelirteç olarak kullanılıp kullanılamayacağını incelemektir. Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışma, larenks lezyonlarının histopatolojik tanısını belirlemek için biyopsi yapılan 72 hasta üzerinde gerçekleştirildi. Hasta dosyaları klinik, histopatolojik ve laboratuvar verileri için analiz edildi. Hastalar histopatolojik bulgularına göre BG, PG ve MG olarak 3 gruba ayrıldı. Gruplar NLO ve diğer laboratuvar verileri açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Ortalama NLO, BG, PG ve MG’de sırasıyla 2,22±0,61, 2,57±0,8, 3,14±0,91 idi (p=0,001). MG’de NLO, BG’den daha yüksekti (p<0,001). BG-PG ve PG-MG arasındaki NLO değerleri benzerdi. Sonuç: NLO, MG laringeal lezyonlarda BG laringeal lezyonlardan daha yüksektir. Ancak NLO, PG laringeal lezyonlarda BG ve MG lezyonlardan farklı değildir.
ABSTRACT
Objective: Benign (BG), premalignant (PG) and malignant (MG) lesions can be seen in the laryngeal mucosa. Histopathological examination is absolutely necessary to differentiate these lesions. The ability to differentiate these lesions with inexpensive, easily applicable biomarkers before biopsy can contribute to the planning of the patient’s treatment. The aim of this study is to examine whether neutrophil lymphocyte ratio (NLR) can be used as a biomarker to differentiate MG laryngeal lesions from BG laryngeal lesion and PG laryngeal lesion. Material and Methods: This retrospective study was performed on 72 patients who underwent biopsy to determine their histopathological diagnosis for laryngeal lesions. We analyzed the patient files for clinical, histopathological and laboratory data. The patients were divided into three groups as BG, PG and MG groups according to their histopathological findings. Groups were compared in terms of NLR and other laboratory data. Results: The mean NLR was 2.22±0.61, 2.57±0.8, 3.14±0.91 in the BG, PG and MG, respectively (p=0.001). NLR was higher in MG than BG (p<0.001). NLR values between BG-PG and PG-MG were similar. Conclusion: NLR is higher in MG laryngeal lesions than BG laryngeal lesions. However, NLR is not different from BG and MG lesions in PG laryngeal lesions.