ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


COVID-19 Hastalarında Nazal Mukosilier Klirensin Değerlendirilmesi
Evaluation of Nasal Mucociliary Clearance in COVID-19 Patients
Received Date : 12 Oct 2020
Accepted Date : 21 Dec 2020
Available Online : 09 Feb 2021
aDepartment of Otolaryngology, Hitit University Erol Olçok Training and Research Hospital, Çorum, TURKEY
Doi: 10.24179/kbbbbc.2020-79556 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi
ÖZET
Amaç: Koronavirüs hastalığı-2019’da [coronavirus disease-2019 (COVID-19)], nazal mukosilier klirensin (NMK) etkilenip etkilenmediği bilinmemektedir. Çalışmamızda, şiddetli akut solunum sendromu-CoV- 2’nin, NMK üzerinde bir etkisinin olup olmadığı araştırılmak istenmiştir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, hastanemize COVID-19 nedeni ile yatırılmış ve tanısı rt-PCR ile kesinleşmiş 32 hasta dâhil edildi. Sigara içen ve kronik üst solunum yolu enfeksiyonu olan hastalar hariç tutuldu. Tüm hastalara, NMK süresi ölçümü için sakkarin testi uygulandı. Referans değerlerinin farklılık gösterebilmesi nedeniyle 50 yaş altı ve 50 yaş üzeri hastalar 2 gruba ayrılarak incelendi. Her iki grupta da akciğer tutulumu olan ve olmayan hastalar, NMK süreleri açısından kıyaslandı. Ayrıca öksürük şikâyeti olan ve olmayan hastalar da kendi yaş gruplarında NMK açısından kıyaslandı. Bulgular: Çalışmaya, 18 (%56)’i erkek, 14 (%44)’ü kadın olmak üzere 32 hasta dâhil edildi. Ortalama yaş 50,8 idi (aralık 17-81). Elli yaş üstü hastaların (n=15) ortalama klirens süresi 14,20±4,80 dk iken, 50 yaşın altındaki hastaların (n=17) ortalama klirens süresi 11,94±3,61 dk idi. Literatürdeki referans değerler ile kıyaslandığında, her iki yaş grubunda da anlamlı farklılık izlenmedi (p>0,05). Elli yaş üzeri olup, akciğer tutulumu olan (n=11; ortalama=14,64; SS=5,26) ve akciğer tutulumu olmayan (n=4; ortalama= 13; SS=3,56) hastalar kıyaslandığında, NMK süresinde anlamlı farklılık izlenmedi (p>0,05). Elli yaş altı hastalarda akciğer tutulumu olan (n=7; ortalama=12,86; SS=4,78) ve akciğer tutulumu olmayan (n=10; ortalama= 11,3; SS=2,63) hastalarda NMK süresi arasında anlamlı farklılık izlenmedi (p>0,05). Öksürük şikâyeti olan ve olmayan hastalar, kendi yaş gruplarında kıyaslandığında anlamlı farklılık izlenmedi (p>0,05). Sonuç: NMK, COVID-19 hastalarında korunmuştur. NMK sürelerinde akciğer tutulumu ve öksürük şikâyeti açısından anlamlı farklılık yoktur.
ABSTRACT
Objective: There is no information about the relationship between coronavirus disease-2019 (COVID-19) and nasal mucociliary clearance (NMC). To investigate whether the severe acute respiratory syndrome-CoV-2 has an effect on NMC. Material and Methods: Thirty-two patients hospitalized in our hospital with the diagnosis of COVID-19 and confirmed by rt-PCR test were included in the study. Smokers and patients with chronic upper respiratory tract infection were excluded from the study. The saccharin test was performed to evaluate NMC. Patients over 50 and under 50 years of age were examined in two groups as the reference values change with age. Patients with and without pulmonary symptoms were compared in terms of NMC. In addition, patients with and without cough were compared in terms of NMC in their age groups. Results: The study included a total of 32 patients, 18 (56%) males and 14 (44%) females, with a mean age of 50.8 years (range, 17-81 years). The mean clearance time of the patients over 50 years of age (n=15) was 14.20±4.80 min, while under 50 years of age (n=17) was 11.94±3.61 min. When compared with the reference values in the literature, no significant difference was observed in both age groups (p>0.05). There was no significant difference in the patients over 50 years of age compared to the patients with lung involvement (n=11, mean=14.64, SD=5.26) and without lung involvement (n=4, mean=13, SD=3.56) (p>0.05). There was no significant difference in the patients under 50 years of age compared to the patients with lung involvement (n=7, mean=12.86, SD=4.78) and without lung involvement (n=10, mean=11.3, SD=2.63) (p>0.05). When the patients with and without cough complaint were compared between their age groups, no significant difference was observed (p>0.05). Conclusion: NMC has been preserved in COVID-19 patients. There is no significant difference in terms of lung involvement and cough complaints in NMC times.