ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


Alt Konka Hipertrofisinin Ortalama Trombosit Hacmi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Effect of the İnferior Turbinate Hypertrophy on the Mean Platelet Volume
Received Date : 08 Sep 2020
Accepted Date : 16 Dec 2020
Available Online : 17 Mar 2021
aYozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, Yozgat, TÜRKİYE bKayseri Şehir Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Kayseri, TÜRKİYE
Doi: 10.24179/kbbbbc.2020-78810 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi
ÖZET
Amaç: Alt konka hipertrofisi (AKH), sık görülen nazal obstrüksiyon sebeplerinden biridir. Nazal obstrüksiyonun, kronik hipoksi ile ilişkisi bilinmektedir. Ortalama trombosit hacmi (OTH) değeri, kronik hipoksi oluşturan durumlarda yükselmektedir. Bu çalışmanın amacı, alt AKH’nin OTH değeri üzerine etkisinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza, Ağustos 2018 ve Mart 2019 tarihleri arasında kulak burun boğaz polikliniğine burun tıkanıklığı nedeniyle başvuran ve AKH tespit edilen 80 hasta ile yaş ve cinsiyet olarak benzer 50 sağlıklı kişi dâhil edilmiştir. Hasta ve kontrol grubuna ait kan örneklerinde OTH değerleri ölçülerek karşılaştırma yapılmıştır. Verilerin analizi için SPSS istatistik programı (SPSS for Windows Version 21.0, SPSS Inc, Chicago, IL, ABD) kullanılmıştır. Bulgular: Gruplar arasında yaş ve cinsiyet bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (sırasıyla p=0,532, p=0,911). Hasta grubunda ortalama OTH değeri, 10,52±0,79; kontrol grubunda ortalama OTH değeri, 9,75±0,62 olarak bulundu. AKH grubunun ortalama OTH değeri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksekti (p<0,001). Sonuç: Çalışmamızın sonuçları, AKH olan hastaların OTH değerlerinin sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek olduğunu göstermiştir. AKH’ye yönelik yapılacak tedavilerin OTH üzerine etkisini inceleyecek çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır.
ABSTRACT
Objective: Inferior turbinate hypertrophy (ITH) is one of the common causes of nasal obstruction. It is known that nasal obstruction is associated with chronic hypoxia. The mean platelet volume (MPV) value increases in conditions that cause chronic hypoxia. The aim of this study is to investigate the effect of inferior turbinate hypertrophy on MPV value. Material and Methods: Our study included 80 patients with ITH who applied to the Otorhinolaryngology (ENT) outpatient clinic between August 2018 and March 2019, as well as 50 age and sex matched healthy control subjects. The MPV values measured in the blood samples of the study and control groups were compared. SPSS 21.0 version statistics program (SPSS for Windows Version 21.0, SPSS Inc, Chicago, IL, ABD) was used to analyze the data. Results: There was no statistically significant difference between the groups in terms of age and gender (p=0.532, p=0.911 respectively). The mean MPV values in the ITH and control groups were 10.52±0.79 and 9.75±0.62 respectively. The mean MPV value of the ITH group was significantly higher than that of the control group (p<0,001). Conclusion: According to the results of our study, MPV values of patients with ITH are significantly higher than those without ITH. Further studies are needed to determine the efficacy of ITH treatments on MPV.