ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

Laringomalazinin Medikal ve Cerrahi Tedavisi: 3. Basamak Pediatrik Kulak Burun Boğaz Kliniği Serisi
Medical and Surgical Management of Laryngomalacia: A Series from a Tertiary Pediatric Otolaryngology Institute
Received Date : 20 Jun 2019
Accepted Date : 13 Sep 2019
Available Online : 10 Oct 2019
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, TÜRKİYE
Doi: 10.24179/kbbbbc.2019-70256 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi 2019;27(3):113-8
ÖZET
Amaç: Kliniğimizde laringomalazi (LM) tanısı ile takip edilen hastaların medikal ve cerrahi tedavi sonuçlarının değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza 2015-2018 yılları arasında fiberoptik fleksibl transnazal endoskopik muayene sonrası LM tanısı alan 67 hasta dâhil edildi. Hastaların 24'üne supraglottoplasti operasyonu uygulandı. Diğer 43 hasta ise antireflü tedavisi verilerek konservatif olarak takip edildi. Tüm hastaların; demografik özellikleri, ek hastalık varlığı, semptomları ve tedavi sonuçları incelendi. Bulgular: LM nedeni ile izlenen tüm hastalarımızın ortalama takip süreleri 267,8 gün olarak hesaplandı, opere ettiğimiz hastaların ortalama takip süreleri ise 306,04 gün olarak hesaplandı. LM nedeni ile takip edilen hastaların 21 (%31,4)’i hafif dereceli LM, 31 (%46,2)’i orta dereceli LM ve 15 (%22,4)’i ağır dereceli LM tanısı konuldu. Bu hastaların toplamda 24 (%35,8)’üne supraglottoplasti operasyonu uygulandı. Ağır dereceli LM hastalarımızın hepsine supraglottoplasti operasyonu uygulanır iken, orta dereceli LM hasta grubunda hastaların %29’una operasyon uygulandı. Cerrahi gruptaki hastalarında daha yüksek oranda başvuru öncesi yoğun bakım ünitesinde yattıkları, daha erken dönemde şikâyetlerin başladığı ve daha erken dönemde kulak burun boğaz kliniğine başvuruda bulundukları izlendi. Yine cerrahi grubunda daha yüksek oranda eşlik eden hastalık saptandı. Cerrahi grupta postoperatif dönemde iki hastada ek cerrahi müdahale ihtiyacı oldu. Sonuç: Hasta serimizde supraglottoplasti operasyonunun postoperatif erken ve geç dönemdeki sonuçları, bu girişimin uygun hasta popülasyonunda kabul edilebilir komplikasyon oranı ile başarıyla uygulanabileceğini göstermektedir.
ABSTRACT
Objective: In this study, we aimed to compare the results of children with laryngomalacia who underwent supraglottoplasty to those treated with medical therapy alone. Material and Methods: A total of 67 children diagnosed with laryngomalacia with fiberoptic flexible transnasal endoscopic examination, between 2015-2018 were included. Twenty four children underwent supraglottoplasty and 43 matched controls received conservative approach with antireflux medical treatment. Demographic details, additional medical conditions, symptom details and management results were compared. Results: Mean follow-up time for the whole group was calculated as 267.8 days and the mean follow-up time for the supraglottoplasty group was 306.04 days. Regarding the severity of the laryngomalacia; 21 (31.4%) of the children had mild, 31 (46.2%) had moderate and the remaining 15 (22.4%) children had severe laryngomalacia. A total of 24 (35.8%) children underwent supraglottoplasty. All children in the severe group underwent surgery, while only 29% of the children in the moderate group were treated with supraglottoplasty. Admission to the intensive care unit, mean age for the onset of the symptoms and mean age for the admission to the otolaryngology clinic was significantly different in the supraglottoplasty group. Presentation with additional medical issues was higher in the supraglottoplasty group. Two patients in the supraglottoplasty group required additional surgical management in the post-operative period. Conclusion: Supraglottoplasty is a safe therapeutical procedure with acceptable complication rates for selected patients with laryngomalacia