ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


Akut Unilateral Vestibülopatilerde Servikal Miyojenik Potansiyeller ile Video Baş Savurma Testlerinin Kalorik Teste Olan Katkılarının Değerlendirilmesi
May Video Head Impulse Test and Cervical Myogenic Potentials Contribute to Caloric Test in the Diagnosis of Acute Unilateral Vestibulopathy?
Received Date : 17 Sep 2020
Accepted Date : 24 Nov 2020
Available Online : 29 Jan 2021
aDepartment of Audiology, Başkent University Health Sciences Faculty, Ankara, TURKEY bDepartment of ENT, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara, TURKEY
Doi: 10.24179/kbbbbc.2020-79024 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, video baş savurma testleri ve servikal miyojenik elektriksel potansiyellerin (cervical vestibular evoked mygogenic potentials-cVEMP) kalorik teste olan katkılarını araştırmak ve bu testlerin test bataryasındaki olası yerlerini araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma, retrospektif olarak tasarlamıştır. 2014-2018 yılları arasında Başkent Üniversitesi Hastanesine baş dönmesi nedeni ile başvuran 518 hastanın dosyaları incelenmiş ve kalorik test, video baş savurma testi, servikal elektriksel miyojenik postansiyel testlerine girerek, vestibüler nörit tanısı alan hastalar çalışmaya dâhil edilmiştir. Simetrik kalorik test cevabı olan hastalar değerlendirme dışı bırakılmıştır. Bulgular: On sekiz kadın, 14 erkek olmak üzere toplamda 32 hasta çalışmaya dâhil edilmiştir. Ortalama yaş 49,6 olarak bulunmuştur. cVEMP yanıtı normal olan hastaların %100’ünde anormal vHIT yanıtı elde edilirken, anormal cVEMP yanıtı olan hastalardaki anormal vHIT yanıtları %22,2 olarak tespit edilmiştir. cVEMP gruplarındaki vHIT değerlerindeki bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). Sonuçlar: vHIT testi, kalorik teste göre daha hızlı ve daha kolay yapılabilen bir test olup, kalorik ile kombine olarak değerlendirilmelidir. vHIT testlerini değerlendirirken, seğirmelerin varlığı daha önemli olmakla birlikte kazanç asimetrileri birlikte dikkate alınmalıdır. Akut unilateral vestibülopatileri değerlendirirken, test sıralamasında vHIT kalorik testinden önce yapılmaldır. CVEMP, inferior vestibüler sinir fonksiyonu hakkında hızlı bilgi vermektedir ve bu test de kalorik testin önünde planlanmalıdır.
ABSTRACT
Objective: The purpose of this study is to reveal the contributions of video head impulse test (vHIT) and cervical vestibular evoked mygogenic potentials (cVEMP) tests to bithermal caloric testing in the diagnosis of vestibular neuritis. Material and Methods: Charts of 518 patients admitted to Baskent University Hospital, Otolaryngology Department, between 2014-2018 with dizziness were examined retrospectively. Patients who underwent caloric testing, vHIT, and cVEMP and diagnosed with vestibular neuritis were included in the study. Patients with symmetric caloric responses were excluded. Results: Total of 32 patients included in the study, 18 were female, and 14 were male. The mean age of the patient group was 49.6 years. Abnormal vHIT findings in normal cVEMP cases were 100%, whereas the abnormal vHIT findings in abnormal cVEMP cases were 22.2%. According to cVEMP, there was a statistically significant difference in the abnormal percentage of vHIT (p<0.05). Conclusion: vHIT is a complementary test to caloric testing; however, vHIT is fast and well-tolerated. Saccades and gain asymmetry values should be jointly evaluated. In the diagnosis of acute unilateral vestibulopathy vHIT tests can be performed before caloric testing in the test sequence. cVEMP is valuable in supplying information about the inferior vestibular nerve and should be performed before caloric testing.