ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

Pai Sendromu: Bir Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
Pai Syndrome: A Case Report and a Literature Review
Received Date : 17 Jan 2019
Accepted Date : 31 Jan 2019
Available Online : 18 Feb 2019
aDepartment of Otorhinolaryngology, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara, TURKEY bClinic of Otorhinolaryngology, Çankırı State Hospital, Çankırı, TURKEY
Doi: 10.24179/kbbbbc.2019-64929 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi 2019;27(3):154-8
ÖZET
Pai sendromu (PS), yüzün nadir görülen bir bölgesel gelişimsel kusuru olup, esas olarak nazal polipler olmak üzere dudak yarığı, fasiyal deri lipomları, midanterior alveoler proses polipleri ve intrakraniyal (perikallosal) lipomların kombinasyonları ile karakterizedir. Tüm klinik spektrumu yetersiz bir şekilde tanımlanmıştır ve etiyolojisi bilinmemektedir. Doğum öncesi tanı konulan çok az sayıda Pai sendromu vakası tanımlanmıştır. Pai sendromu genellikle doğumda teşhis edilir. Ayırıcı tanılar arasında kromozomal anomalilerin yanı sıra Loeys-Dietz sendromu, oküloserebrokutanöz sendrom, frontonasal displazi ve Goldenhar sendromu sayılabilir. Bu yazıda nazal ve perikallosal lipomlu 4 yaşında bir hasta sunuldu ve Pai sendromunun klinik ve radyolojik özellikleri literatür eşliğinde tartışıldı.
ABSTRACT
Pai syndrome (PS) is a rare regional developmental defect of the face, mainly characterized by the variable association of midline cleft of the upper lip (MCL), facial cutaneous lipomas, midanterior alveolar process and nasal polyps and intracranial (pericallosal) lipomas. Its entire clinical spectrum is still poorly delineated and the etiology remains unknown. Very few cases of Pai syndrome diagnosed prenatally have been described. Pai syndrome is usually diagnosed at birth. Differential diagnoses include Loeys-Dietz syndrome, Oculocerebrocutaneous syndrome, frontonasal dysplasia and Goldenhar syndrome, along with chromosomal anomalies. In this case report 4-year-old female patient with nasal and pericallosal lipoma is presented and the clinical and radiological features of Pai syndrome were discussed with the literature review.