ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


Larenksin Nadir Görülen Patolojisi: Papiller Onkositik Kistadenoma Olgu Sunumu
Rare Pathology of the Larynx: Papillary Oncocytic Cystadenoma Case Report
Received Date : 07 Dec 2020
Accepted Date : 21 Jan 2021
Available Online : 23 Mar 2021
aClinic of Otorhinolaryngology, Division of Audiology, İstanbul Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, TURKEY
Doi: 10.24179/kbbbbc.2020-80454 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi
ÖZET
Laringeal kistadenomlar (diğer terminolojik isimler; onkositik kistadenom, papiller kistadenom, onkositik adenom), nadir görülen benign, yavaş büyüyen ve ağırlıklı olarak onkositlerden oluşur. Epitelyal patolojisi, majör tükürük bezlerinde görülen Warthin tümörlerine (papiller kistadenoma lenfomatozum) benzerdir. Nadir görülen laringeal onkositik kistadenomu olgusunun, aynı olguda ona eşlik eden parotis bezinin Warthin tümörü ile ilişkisini incelemeyi amaçladık. Laringeal onkositik kistler, histolojik olarak Warthin (papiller kistadenoma lenfomatozum) tümörüne benzer, ancak onkosit ve lenfoid stromadan oluşan 2 katlı yapısı olmaması nedeniyle ayrışmaktadır. Manyetik rezonans görüntüleme yöntemi, kompleks lezyonların tanısında altın standart tanı yöntemidir. En uygun tedavi, endoskopik veya açık laringeal cerrahi eksizyondur. Lezyonun maligniteye dönüşümü ile ilgili bilgiler net olmadığından ameliyat edilen bölgenin yakından izlenmesi şarttır.
ABSTRACT
Laryngeal cystadenoma (other terminological names; oncocytic cystadenoma, papillary cystadenoma, oncocytic adenoma) is a rare benign, slow growing, predominantly composed of oncocytes and its epithelial component is similar to Warthin tumors (papillary cystadenoma lymphomatosum) seen in the major salivary glands. We aimed to present the rare case of laryngeal oncocytic cystadenoma in the same case by examining the relationship between the accompanying parotid gland's Warthin tumor. Laryngeal oncocytic cysts are histologically similar to Warthin (papillary cystadenoma lymphomatosum) tumor, but differentiate due to the fact that it does not have a two-fold structure consisting of oncocyte and lymphoid stroma is similar to that. Magnetic resonance imaging is the gold standard method in diagnosis of complex lesions. The optimal treatment is endoscopic or open laryngeal surgical excision. Malignant transformation of the lesion is not clear, close monitoring of the operated area is essential.