ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


Pediatrik Septoplasti: 5 Yıllık Tecrübemiz
Septoplasty in Pediatric Population: A Five Years' Experience
Received Date : 06 Apr 2021
Accepted Date : 30 Jul 2021
Available Online : 13 Aug 2021
aSağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, TÜRKİYE bMedipol Üniversitesi Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, İstanbul, TÜRKİYE
Doi: 10.24179/kbbbbc.2021-83389 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi
ÖZET
Amaç: Septum deviasyonu, pediatrik yaş grubunda nazal obstrüksiyonun en önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Pediatrik popülasyonda septal deviasyon; maloklüzyon, asimetrik fasiyal büyüme, kronik rinosinüzit, uyku apnesi gibi multisistemik bozukluklara neden olmaktadır. Pediatrik septoplasti ameliyatında büyüme noktalarına müdahaleden kaçınılması ve sınırlı kartilaj rezeksiyonu yapılması gerekmektedir. Bu çalışmamızda, pediatrik septum deviasyonun temel tedavisi olan septoplasti deneyimlerimizi ve sonuçlarımızı sunmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2015 ve 2020 yılları arasında septoplasti ameliyatı yapılan pediatrik yaş grubundaki 93 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelenerek yapılmıştır. Estetik amaçlı septorinoplasti ameliyatı olan hastalar bu çalışmaya dâhil edilmedi. Hastaların demografik bilgileri, preoperatif endikasyonları, cerrahi tekniğin detayları, anestezi şekli, peroperatif ve postoperatif komplikasyonlar kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya dâhil edilen 93 hastanın yaş ortalaması 15,9±2,28 yıl olup, 20’si (%21,5) kadın, 73’ü (%78,5) erkekti. Hastaların 85 tanesi septal deviasyon endikasyonu ile 1 tanesi septal apse ve septal deviasyon tanısıyla 7 tanesi ise nazal kitle ve septal deviasyon endikasyonu ile ameliyat edildi. Hastaların 51 tanesi genel anestezi altında opere edilirken, 42 tanesi sedasyon altında lokal anestezi ile opere edildi. Ameliyat sonrası takiplerde 4 hastada deviasyon veya rezidü kret saptanırken, 1 hastada sineşi, 1 hastada kanama ve 1 hastada nazal vestibülit saptandı. Sonuç: Çalışmamızda, pediatrik septoplastinin büyüme noktalarına müdahaleden kaçınıldığında ve sınırlı kartilaj rezeksiyonu yapıldığında güvenli bir cerrahi olduğu ortaya konmuştur.
ABSTRACT
Objective: Deviation of the nasal septum is a common cause of nasal obstruction in pediatric population. Septal deviation is associated with malocclusion, asymmetric facial enlargement, chronic rhinosinusitis, sleep apnea. Resection from growing zones and wide resection from cartilaginous septum should be avoided. In this study, we aim to report our experience in surgical treatment of nasal septal deviation in the pediatric population. Material and Methods: A retrospective chart review of 93 pediatric patients underwent septoplasty at Ümraniye Training and Research Hospital between 2015-2020 years was carried out. Patients who had underwent aesthetic septorhinoplasty surgery were excluded from this study. Patients’ demographic data, preoperative indications, surgical technique, type of anesthesia, perioperative and postoperative complications were recorded. Results: Ninety-three patients were included in our study. Their mean age was 15.9±2.28 and 20 (21.5%) patients were females and 73 (78.5%) were males. Indications for procedure were deviation of nasal septum (85 patients), nasal mass (7 patients) and septal abscess (1 patient). 51 patients were operated under general anesthesia and 42 patients were operated under local anesthesia with sedation. Postoperative complications include deviation or residual crest (4 patients), synechiae (1 patient), hemorrhage (1 patient) and nasal vestibulitis (1 patient). Conclusion: We conclude that pediatric septoplasty is a relatively safe procedure when correction and limited resection from cartilaginous septum and avoid resection from growing zones.