ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


Çocuklarda Efüzyonlu Otitis Media Etiyolojisinde Anneye Ait Faktörlerin Etkisi
The Effect of Maternal Factors in the Etiology of Otitis Media with Effusion in Children
Received Date : 06 Jun 2021
Accepted Date : 07 Jul 2021
Available Online : 10 Aug 2021
aDepartment of Ear, Nose and Throat Diseases, Lokman Hekim University Faculty of Medicine, Ankara, TURKEY
Doi: 10.24179/kbbbbc.2021-84884 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi
ÖZET
Amaç: Çocuklarda efüzyonlu otitis media (EOM) etiyolojisinde, hem çevresel hem de genetik özellikler içermesi nedeniyle kontrol edilebilir ve önlenebilir olan anneye ait faktörler önemlidir. Annelerin gebelikte sigara içmesi, emzirme süresi, çocukla aynı ortamda sigara içmesi, eğitim düzeyi ve alerji öyküsünün çocuklarda EOM etiyolojisi üzerindeki öneminin araştırılmasını amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya EOM tanısı alan 4-12 yaş arası 37 kız, 71 erkek 108 çocuk ve 60 normal çocuk dâhil edildi. EOM’li çocukların ve sağlıklı çocukların anneye ait faktörleri araştırıldı. Bulgular: Bu çalışmada çocuklarda emzirme süresi, gebelikte sigara kullanımı ve OME arasında ilişki bulunmadı (p>0,05). Annenin eğitim düzeyindeki artış, çocukla aynı ortamda sigara içmesi ve EOM arasında bağlantı bulundu (p<0,05). EOM’li çocukların annelerinde yüksek oranda alerji öyküsü olduğunu bulduk. Bu sonuca göre annedeki alerji öyküsü ile EOM arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05). Sonuç: EOM’nin risk faktörlerini belirlemek, hem gelişimini önlemek hem de bu çocuklar için doğru tedavi yöntemini tanımlamak açısından önemlidir. Anne faktörleri hem kontrol edilebilir hem de önlenebilir oldukları için çocuklarda EOM etiyolojisinde dikkate alınmalıdır. Etkilenen çocukların anneleri, EOM’nin nedeni ve sonuçları hakkında bilgilendirilmelidir. Doktorlar ve anneler önleyici tedbirler konusunda iş birliği yapmalıdır.
ABSTRACT
Objective: They can be controlled and prevented maternal factors are important in the etiology of the otitis media with effusion (OME) in children because include both environmental and genetic features. We aimed to investigate, the importance of mothers' smoking during pregnancy, breastfeeding duration, smoking in the same environment with children, education level and allergy history on the etiology of OME in children. Material and Methods: In this study 108 children, 37 girls, 71 boys between the ages of 4-12 and diagnosed with OME and 60 healthy children were included. Maternal factors of children with OME and healthy children were investigated. Results: In this study, no relationship were found between the duration of breastfeeding, smoking during pregnancy and OME in children (p>0.05). However association were found between the increase in mother’s education level, smoking in the same environment with child and OME (p<0.05). We found that, mothers of children with OME had a high rate of allergy history. According to this result, the relationship between the history of allergy in the mother and OME was statistically significant (p<0.05). Conclusion: It is important to identify the risk factors of OME, both to prevent its development and to define the correct treatment method for these children. Maternal factors should be considered in the etiology of OME in children since they are both controllable and preventable. Mothers of affected children should be informed about the cause and consequences of OME. Physicians and mothers should cooperate on preventive measures.