ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
ORİJİNAL ARAŞTIRMA

Adenoidektomi Sonrası Kilo Alımı, Boy Artışı ve Ebeveyn Memnuniyeti
Early Postoperative Weight and Height Gain After Adenoidectomy and Parental Satisfaction
Received Date : 31 Jan 2019
Accepted Date : 08 May 2019
Doi: 10.24179/kbbbbc.2019-65218 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi 2019;27(2):45-50
ÖZET
Amaç: Çocuklarda adenoidektomi sonrası erken postoperatif dönemde, uyku bozukluğu açısından ebeveyn memnuniyeti ve fiziksel değişimi (kilo, boy) araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde adenoidektomi olan pediatrik hastalarda, ameliyat öncesi ve sonrası üçüncü ayda boy, kilo, ayrıca Z skorlarına bakıldı. Bu hastaların ebeveynlerine Pediatrik Uyku Anketi uygulandı. Kontrol grubu olarak; aynı dönemde Pediatri Kliniği Sağlıklı Çocuğa başvuran bir grup hastanın; ilk başvuru kilo, boy, Z skorları ve üçüncü ay değerleri belirlendi. Bulgular: Adenoidektomi olan bireylerde (n=32), preoperatif ve postoperatif kilo ve boy ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık mevcuttur. Aynı şekilde, kontrol grubunda da (n=37) birinci ay ve üçüncü ay ölçümler arasında istatistiksel anlamlı fark bulundu. Adenoidektomi grubundaki postoperatif kilo Z-skor ortancaları, preoperatif kilo Z-skor ortancalarına göre daha yüksek iken, kontrol grubunda ilk muayene ve üçüncü ay muayene kilo Z-skor ortancaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Adenoidektomi grubundaki bireylerin postoperatif boy Z-skor ortancaları, preoperatif boy Zskor ortancalarına göre daha yüksek idi, kontrol grubundaki bireylerde ise ilk muayene ve üçüncü ay muayene boy Z-skor ortancaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark belirlenmedi. Adenoidektomili bireylerde, Pediatrik Uyku Anketi preoperatif uyku anketi skor ortalaması 9,23±3,73 iken, Pediatrik Uyku Anketi postoperatif uyku anketi skor ortalamasının 2,77±2,55 olduğu saptandı. Sonuç: Adenoidektomi kilo alımı, boy artışına erken dönemde katkı sağlamakta, uyku anket skorlarında düzelmeye neden olmaktadır. Uyku bozuklukları veya tıkayıcı uyku apnesi nedeni ile adenotonsillektomi planlanan bazı hastalarda adenoidektominin de tek başına belirgin bir iyileşme sağlayabildiğini bilmek, cerrahiye karar vermede, gerek cerraha gerekse ebeveyn beklentilerine yardımcı olacaktır.
ABSTRACT
Objective: To assess the effect of adenoidectomy on weight and height gain with postoperative parental satisfaction about sleep disordered breathing at early postoperative period in children. Material and Methods: The weight, height and Z-scores of children who underwent adenoidectomy at Okan University hospital were measured preoperative and postoperatively at 3rd month. Parents were asked to fill out Pediatric Sleep Questionnaires preoperative and postoperatively at 3rd month. The data of some healthy childs who were followed by pediatric department at Okan University department of pediatrics were used as the control group. Results: Preoperative weight and height of the kids with adenoidectomy (n=32) were statistically different than postoperative measures. There was also statistically significant difference in the control group between first and and second check-ups (3rd month visit). Z-scores of the weight and height of the adenoidectomy group was significantly different between preoperative and postoperative measures, on the other hand there was no difference in the control group measures between first and 3rd month visit. Preoperative Pediatric Sleep Questionnaires score mean was 9.23±3.73 and postoperative Pediatric Sleep Questionnaires score mean was 2.77±2.55. Conclusion: Adenoidectomy has an effect on weight and height gain and in the improvement of Pediatric Sleep Questionnaires scores in the early postoperative period. To know that the adenoidectomy alone may improve the symptoms of sleep-disordered breathing and obstructive sleep apnea at some patients instead of adenotonsillectomy, can help the surgeon and the parents in the decision making process.