ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
TANIMSIZ

ALERJİK RİNİTLİ HASTALARIN TANISINDA İN VİTRO TEST PHADİA TOP\'UN KLİNİK DEĞERİ
THE CLINICAL VALUE OF IN VITRO TEST PHADIATOP IN THE DIAGNOSIS OF PATIENTS WITH ALLERGIC RHINITIS
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi,2000, 8 (2) :79 - 82
ÖZET
Alerjik hastaların yaşam kalitelerinin yükseltilebilmesi ve hastalıklarının ilerlemesinin durdurulabilmesi için erken tanı ve tedavi büyük önem taşımaktadır. Alerjik rinitli hastalarda potansiyel astma riski bulunduğu göz önüne alınırsa, ilk basamak atopi belirleyicilerinin (deri testi, Phadiatop ) önemi daha iyi anlaşılır. Phadiatop , inhalan allerjenlere karşı oluşan spesifik IgE antikor konsantrasyonunu ölçen bir testtir. Çalışmada, atopi öyküsü olan hastalarda, varsa altta yatan allerji tanısının ortaya konmasında, duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek bir in vitro tanı yöntemi olan Phiadiatop\'un klinik yararı araştırılmıştır. Ayrıca diğer in vivo ve in vitro tanı yöntemiyle karşılaştırılıp üstünlüğünün olup olmadığının ortaya konması amacıyla, 200 ardışık hastanın Phadiatop test ve deri prick testi sonuçlarının değerlendirilmesi yapılmıştır. Her iki test sonucu pozitif saptanan hastalar atopik olarak değerlendirilmiş ve Alerji Polikliniği\'nde spesifik allerjenlere karşı aşı tedavisi programına alınmıştır. Çalışmanın sonucunda allerjik hastaların tanısında, düşük maliyeti ile kısa sürede ve yüksek doğruluk oranıyla sonuç veren Phadiatop testinin, klinik öykü ve fizik incelemeden sonra ilk adım olarak kullanılabilir olduğu kanısına varılmıştır.
ABSTRACT
In order to increase the quality of life and to limit the progression of disease of allergic patients, early diagnosis and treatment carries a great importance. When we consider that the patients with alergic rhinits have a potential risk of asthma, the importance of first step atopy determinants (skin test, Phadiatop ) is better understood. The Phadiatop test measures specifıc IgE antibody concentration to inhalant alergents. In this study, the clinical value of Phadiatop which is a high sensitive and specific is evaluated to put fonvad the possible underlying diagnosis of allergy. We aim to show the superiorty of Phadiatop test by comparing other in vivo and in vitro diagnostic techniques, so the results of Phadiatop and skin prick test of 200 consecutive patients are evaluated. The patients with positive results for both tests are considered as atopic and included in the vaccination program for specific alergens in Allergy Clinics. Because Phadiatop test can give results with high safety ratio and low cost in a short time, we conclude that it may be used as a fırst step after clinical history and physical examination for diagnosis of alergic patients.