ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
OLGU SUNUMLARI

BAŞ BOYUN KANSERLERİNİN GELİŞİMİ SıRASıNDA DURA TUTULUMU
INVOLVEMENT OF THE DURA DURING THE CLINICAL COURSE OF HEAD AND NECK CANCERS
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3 :80-83, 1995
ÖZET
Baş boyun tümörlerinin, meninks tutulumuna yol açmaları çok nadir rastlanan bir durumdur. Bu tümörler daha çok lokal infiltrasyon yoluyla ilerleyen ve genellikle uzak yayılımı olmayan bir seyir izlerler. Bu makalede rezeksiyonu takiben 3 yıl sonra intrakranyal yayılıma yol açan bir parotid mukoepidermoid karsinomu nüksü sunulmuştur. Ameliyat sırasında duranın altında dura ile makroskopik bağlantısı olmayan tümöral kitlenin bazı beyin tümörlerinde görülen, \"drop mefastasis\" mekanizmasıyla açıklanabileceği düşünülmektedir. Duranın mikroskopik incelemesi, baş boyun tümörlerinin hematojen yayılımdan daha çok lokal ekstansiyon yoluyla bu yapıyı tuttuğu seklindeki genel kanaate paralel bulgular ortaya koymuştur. Kanaatimizce kranyuma yakın komşulukdaki baş boyun tümörleri değerlendirilirken mutlaka meningeal karsinomatosis olasılığı akılda tutulmalı ve tedavide gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
ABSTRACT
Tumoral involvement of the dura during the clinical course of head and neck tumors is a rare instance These tumors usually spread by local extension rather than hematogenous dissemination. In this article we describe a case of recurrent mucoepidermoid carcinoma of paritod area with intracranial involvement which appeared 3 years after the original resection. Peroperatively, a subdural tumoral mass was found which showed no any macroscopic connection with dura. This was explained with drop metastasis mechanism which is a common extension feature in certain paranchimal brain tumors. The microscopic examination of dura revealed typical local extension characteristics of mucoepidermoid carcinoma. In conclusion, despite rare occurence of tumoral involvement of dura caused by head and neck tumors, dural involvement should be strongly suspected especially in the presence of such symptoms; head ache, single or multipl cranial nerve paralysis, e.g. If positive evidence of tumoral dissemination through the leptomeninges is found, the treatment regimen should be revised to eradicate the possible tumoral deposits.