ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

ORIGINAL RESEARCH

Can the Distance Between the Incisors and the Canine Teeth be a Safe Marker for Conventional Adenoidectomy?
Kesici ve Kanin Dişler Arası Mesafe Geleneksel Adenoidektomi İçin Güvenli Bir Belirteç Olabilir mi?
Received Date : 20 May 2020
Accepted Date : 17 Aug 2020
Available Online : 30 Oct 2020
Doi: 10.24179/kbbbbc.2020-76497 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergis
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: This study aimed to determine 1) If there is a correlation between the distance of incisors and the medial sides of the torus tubarius, b. if there is a correlation between the distance of canine teeth and the eustachian orifices; 2) the effects of this correlation on the size preference of the adenoid curette used in adenoid surgery. Material and Methods: Head-neck (brain, paranasal sinuses, temporal bone and neck) computed tomography of 198 patients (130 males, 68 females), examined for various indications were retrospectively evaluated, and the reciprocal distances between the medial and lateral sides of the incisors, canine teeth and eustachian orifices and the medial sides of the tori tubarius were determined. Results: The medial sides’ mean distances of the eustachian orifices and the tori tubarius were 2.84±0.27 mm and 1.61±0.28 mm, respectively.The distance between the medial sides of the eustachian orifices was smaller than the distance between the lateral sides of the upper canine teeth, and it was larger than the distance between the medial sides of the upper canine teeth in all patients (100%). In most patients (93.4%), the distance between the medial sides of the torus tubarius was larger than the distance between the medial sides of the lower lateral incisor teeth. Conclusion: The reciprocal distance between the upper canine and the lower lateral incisor teeth can be used to determine the size of the adenoid curette used during adenoid surgery to avoid damage to the eustachian orifice and the torus tubarius.
ÖZET
Bu çalışmanın amacı; 1) Kesici dişlerin karşılıklı mesafeleri ile torus tubaris mediyal kenarlarının karşılıklı mesafeleri arasındaki ilişkiyi, 2) Kanin dişlerin karşılıklı mesafeleri ile östaki orifis mediyal kenarlarının karşılıklı mesafeleri arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin adenoid cerrahisinde kullanılan adenotom küret boyutlarına olabilecek etkilerini araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Çeşitli endikasyonlar ile çalışılan 198 (130 erkek, 68 kız) hastanın baş boyun (beyin, paranasal sinüs, temporal kemik ve boyun) bilgisayarlı tomografi (BT)leri retrospektif olarak incelenerek, yan insizör ve kanin dişlerin karşılıklı mediyal ve lateral kenarları arasındaki mesafeler ile östaki orifis ve torus tubaris mediyal kenarlarının arasındaki karşılıklı mesafeleri değerlendirildi. Bulgular: Östaki orifis mediyal kenarları arası mesafe ortalama 2,84±0,27 mm, torus tubaris mediyal kenarları arası mesafe ortalama 1,61±0,28 mm olarak ölçüldü. Östaki orifis mediyal kenarlar arası mesafe, tüm hastalarda üst kanin lateral kenarlarından küçük, üst kanin mediyal kenarlar arası mesafeden büyük bulunmuştur (%100). Hastaların büyük çoğunluğunda (%93,4) torus tubaris mediyal kenarları arası mesafe, alt yan insizör mediyal kenarlar arası mesafeden büyük bulunmuştur. Sonuç: Adenoid cerrahisinde, östaki orifis ve torus tubaris hasarını azaltmak için tercih edilecek adenotom büyüklüğünün belirlenmesinde, üst kanin ve alt yan kesici dişlerin karşılıklı mesafelerinden yararlanılabilir.