ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

COMPARISON WITH CLINICAL EXAMINATION AND CT AND US IN SELECTING PRACTICAL SCREENING METHOD IN STAGING CERVICAL LYMPH NODES İN HEAD AND NECK CANCER PATIENTS
BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARIN BOYUN LENF NODLARININ EVRELENMESİNDE KLİNİK MUAYENE, CT VE US NİN KARŞILAŞTIRILMASI
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1999, 7 (2) : 123 -127
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Evaluation of cervical lymph node metastases in the treatment of the head and neck cancers to get better survive is important. Different imaging and screening methods have been conducted to detect metastatic lymph nodes in head and neck cancer, and the role of these imaging and screening methods in the detecting lymph nodes has been compared. Palpation, CT and US were evaluated to estimate accuracy of these imaging and screening methods in detecting lymph nodes in 32 patients with a primary cancer in the head and neck region.. Histopathologic findings of the neck specimens were compared with each imaging and screening method. Accuracy was 59 % for clinical examination, and 62.5 %for CT, and 78 %for US. Specificity was 70.5 % for clinical examination, and 70.5 % for CT, and 82.3 % for US. Sensitivity was 46 % for clinical examination, and 53 % for CT,and73.3% forUS. The results reveal US has a higher accuracy, specificity and sensitivity than clinical examination and CT. US can be recommended for a practical screening method in assessing lymph nodes İn head and neck cancer patients.
ÖZET
Baş boyun kanserli hastalarda boyun lenf nodu metastazlar%\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0sörvi elde etmek için önemlidir. Baş boyun bölgesindeki metastatik lenf nodlarını tespit etmek amacıyla değişik görüntüleme ve tarama yöntemleri kullanılmıştır ve bunların lenf nodların değerlendirilmesindeki rolleri karşılaştırılmıştır. Bu görüntüleme ve tarama yöntemlerinin doğruluk değerlerini tespit etmek için primer baş boyun kanserli 32 hastanın lenf nodlarının tespitinde palpasyon, CT ve US değerlendirildi. Boyun disseksiyon materyallerinin histopatolojik bulguları her bir görüntüleme ve tarama yöntemleriyle karşılaştırıldı. Doğruluk değerleri, klinik muayene için % 59, CT için % 62,5 ve US için % 78 idi. Spesifisite değerleri, klinik muayene için % 70.5 CT için % 70.5 ve US için % 82.3 idi. Sensitivite değerleri klinik muayene için % 46, CT için % 53 ve US için % 73.3 idi. Sonuçlar göstermiştir ki, US\'nin doğruluk değerleri, spesifısite ve sensitivite değerleri klinik muayene ve CT den daha yüksektir. Baş boyun kanserli hastaların lenf nodların değerlendirmede US pratik bir tarama yöntemi olarak önerilebilir.