ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

ORIGINAL RESEARCH

ENT Diseases Clinic Experience During COVID-19 Pandemic in a Tertiary Healthcare Institution
COVID-19 Salgını Sürecinde Bir Üçüncü Basamak Sağlık Merkezinde KBB Hastalıkları Kliniği Deneyimi
Received Date : 19 May 2020
Accepted Date : 10 Jun 2020
Available Online : 15 Jun 2020
Doi: 10.24179/kbbbbc.2020-76472 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi. 2020;28(Suppl):S49-S55
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: As in the whole world, the number of patients affected by coronavirus disease-2019 (COVID-19) pandemic continues to increase in our country. While processes related to these cases go on, on the other hand, some routine procedures of ear, nose and throat and head and neck surgery, especially cancer management, should be continued. This study aims to evaluate the arrangements made in our clinic and explore the features of the patients undergoing surgery during the COVID-19 pandemic, to provide a clinical perspective. Material and Methods: In an ear nose throat head and neck surgery clinic, which provides services University of Health Sciences Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Clinic of Otorhinolaryngology within the scope of tertiary diagnosis and treatment center, the educational meeting plans, work plans, changes in working environments and patient information management system records of 123 patients who were hospitalized within a period of 10 weeks (01 March 2020-10 May 2020) were examined. Data of the staff exposed to risky contact were evaluated. Changes in the working routines of the clinic related to the pandemic were recorded. Results: It was observed that necessary changes were made in the clinics routine, especially the training plan and material supply, before the first case was reported in our country. By the 4th week of the pandemic, it was observed that a work plan was created to divide the personnel into teams to prevent cross-contamination; protective cabin and appropriate personal protective equipment supply were provided for procedures defined as intense contact, so that healthcare professionals in the clinic were not infected. In the 10-week period, 60 patients were hospitalized in the first 16 days and 63 patients in the next 55 days. It was observed that in the last 55 days period, indications for hospitalization and procedures performed changed in favor of diagnosis, examination and surgery for malignancy. Conclusion: During the COVID- 19 pandemic, it was observed that the number of patients hospitalized in a tertiary ear, nose, throat and head and neck surgery clinic decreased, but the qualitative features of the procedures performed and thus the difficulties/ risks faced by healthcare professionals serving in these clinics increased.
ÖZET
Amaç: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs hastalığı-2019 [coronavirus disease-2019 (COVID-19)] salgınından etkilenen hasta sayısı artmaya devam etmektedir. Bir yandan bu olgularla ilgili süreçler devam ederken, diğer yandan özellikle kanser ile ilgili ertelenemez nitelikteki bazı kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi (KBB-BBC) işlemlerinin devamı gerekmektedir. Bu çalışmada, COVID-19 salgını sırasında kliniğimizde yapılan düzenlemeleri ve cerrahi uygulanan olguların özelliklerini değerlendirmek ve klinik bir bakış açısı sağlamak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Üçüncü basamak tanı ve tedavi merkezi bünyesinde hizmet veren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniğinin, 10 haftalık bir sürede (01 Mart 2020-10 Mayıs 2020) yapılan eğitim toplantı planları, çalışma planları, çalışma ortamlarındaki değişiklikler ve servise yatırılan 123 hastanın, hasta bilgi yönetim sistemi kayıtları incelendi. Riskli temasa maruz kalan personelin verileri değerlendirildi. Kliniğin çalışma düzeninde salgın süreci ile ilgili yapılan değişiklikler kaydedildi. Bulgular: Ülkemizde henüz ilk olgu bildirilmeden, başta eğitim planı ve malzeme temini olmak üzere klinik işleyişinde gerekli değişikliklerin yapıldığı görüldü. Salgının 4. haftasından itibaren personelin çapraz bulaşı engelleyecek şekilde ekiplere ayrılarak çalışma planı oluşturulduğu, yoğun temas olarak tanımlanan işlemler için koruyucu kabin temini ve uygun kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanımı sağlandığı ve böylece klinikteki sağlık çalışanlarının enfekte olmadığı görüldü. On haftalık sürenin ilk 16 gününde 60, sonraki 55 günde ise 63 olgunun servise yatırıldığı saptandı. Yatış endikasyonları ve yapılan işlemlerin, son 55 günlük dönemde malignite tanı, tetkik ve cerrahisi lehine değiştiği gözlendi. Sonuç: COVID-19 salgını sırasında üçüncü basamak bir sağlık merkezinin KBB-BBC kliniğinde yatan hasta sayısının azaldığı, ancak yapılan işlemlerin niteliğinin ve dolayısıyla bu kliniklerde hizmet veren sağlık çalışanlarının karşılaştıkları zorlukların/risklerin arttığı gözlenmiştir.