ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

ORIGINAL RESEARCH

Does Preoperative Vitamin K Injection Prevent the Bleeding Tendency in Adenoidectomy?
Preoperatif K Vitamini Enjeksiyonu Adenoidektomide Kanama Eğilimini Önler mi?
Received Date : 29 Apr 2020
Accepted Date : 14 May 2020
Available Online : 11 Feb 2020
Doi: 10.24179/kbbbbc.2020-75769 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergis
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: To investigate the effectiveness of preoperative vitamin K injection for hemostasis in adenoidectomy. Material and Methods: A total of 42 patients were included in the study. Vitamin K was injected to 21 of the patients preoperatively. The amount of intraoperative bleeding was classified as mild, moderate or severe. The adenoidectomy operation time was recorded. All patients were evaluated with complete blood count, activated partial thromboplastin time, prothrombin time, and bleeding time, both before surgery and on the morning of the first postoperative day. The differences between preoperative and postoperative measurements were calculated. Results: The amount of intraoperative bleeding was severe in 2 (9.5%) patients in the control group and 1 (4.8%) patient in the vitamin K group. The mean adenoidectomy operation time was 8.09±3.49 minutes in the control group and 7.76±2.80 minutes in the vitamin K group. The difference between preoperative and postoperative hemoglobin values was significantly lower in the vitamin K group than the control group (p<0.05). There was a statistically significant positive relationship between the operation time, the amount of intraoperative bleeding, and age in both groups (p<0.05). Conclusion: The present study has demonstrated that preoperative vitamin K injections helped prevent bleeding during adenoidectomy.
ÖZET
Amaç: Adenoidektomide hemostaz için preoperatif K vitamini enjeksiyonunun etkinliğini araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, toplam 42 hasta dâhil edildi. Ameliyat öncesi 21 hastaya K vitamini enjekte edildi. İntraoperatif kanama miktarı hafif, orta veya şiddetli olarak sınıflandırıldı. Adenoidektomi operasyon süresi kaydedildi. Tüm hastalar hem ameliyattan önce hem de ameliyat sonrasındaki ilk sabah tam kan sayımı, aktive parsiyel tromboplastin zamanı, protrombin zamanı ve kanama zamanıyla değerlendirildi. Ameliyat öncesi ve sonrası ölçümler arasındaki farklar hesaplandı. Bulgular: İntraoperatif kanama miktarı kontrol grubunda 2 (%9,5) hastada ve K vitamini grubunda 1 (%4,8) hastada şiddetli idi. Ortalama adenoidektomi operasyonu süresi kontrol grubunda 8,09±3,49 dk ve K vitamini grubunda 7,76±2,80 dk idi. Preoperatif ve postoperatif hemoglobin değerleri arasındaki fark K vitamini grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşüktü (p<0,05). Her 2 grupta ameliyat süresi, intraoperatif kanama miktarı ve yaş arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardı (p<0,05). Sonuç: Bu çalışma, preoperatif K vitamini enjeksiyonlarının adenoidektomi sırasında kanamayı önlemeye yardımcı olduğunu göstermiştir.