ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

ORIGINAL RESEARCH

Effect of Grape Seed Oil and Dexamethasone on Acoustic Trauma in Rats
Üzüm Çekirdeği Yağı ve Deksametazonun Akustik Travma Uygulanan Ratların Kokleası Üzerine Etkisi
Received Date : 27 Sep 2018
Accepted Date : 16 Nov 2018
Doi: 10.24179/kbbbbc.2018-62996 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi 2018;26(3):81-6
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: To search whether using grape seed oil orally is more effective than intraperitoneal dexamethasone application after acoustic trauma, by distortion product otoacoustic emissions (DPOAE) test was aimed. Material and Methods: Twenty-four female Sprague-Dawley rats (mean age: 12 months, mean weight: 250 g) were included in this study. Following the autoscopic examinations under the general anesthesia, DPOAE testing of rats was conducted. Then acoustic trauma was created by exposing to the white noise in free field for 12 hours. After acoustic trauma rats were divided to three groups. The first group was given 150 μg /kg grape seed oil by gavage two hours after the trauma, and for following 21 days. The second group was applied 125 μg/kg dexamethasone intraperitoneally for 14 days. The third group was given no medication. The measurements of DPOAEs were performed before acoustic trauma and at the 1st, 7th and 21st days after the trauma . Results: No significantly difference among the DPOAE values measured before acoustic trauma and at 1st day was detected among the groups (p>0.05). The values of the first and control groups on 7th and 21st days were significantly lower than the values of 1st day (p<0.05). No significant change was observed in the dexamethasone group after acoustic trauma (p>0.05). DPOAE values of the dexamethasone group measured on 7th and 21st days were found significantly higher than those of the first and control groups (p<0.05). Conclusion: There was no protective effect of grape seed oil on cochlear damage after acoustic trauma, at least for given doses and duration. On the other hand, we found that dexamethasone has protective effect on acoustic trauma.
ÖZET
Amaç: Akustik travma sonrası oral üzüm çekirdeği yağı kullanımının, intraperitoneal deksametazon kullanımına karşı bir üstünlüğünün olup olmadığını distorsiyon ürünü otoakustik emisyon (DPOAE) test yöntemi ile araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya yaş ortalaması 12 ay ve ortalama ağırlıkları 250 g olan Sprague Downey cinsi 24 dişi rat dâhil edilmiştir. Ratların genel anestezi altında otoskopik muayenelerini takiben, DPOAE testleri yapılmıştır. Daha sonra 103 dB SPL şiddetinde beyaz gürültü serbest alanda 12 saat boyunca uygulanarak, akustik travma oluşturulmuştur. Akustik travma sonrası 24 rat, her grupta sekiz rat olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Birinci gruptaki ratlara travma sonrası ikinci saatte ve takiben 21 gün boyunca gavaj yolu ile günde bir kez 150 mg/kg/gün üzüm çekirdeği yağı verilmiştir. İkinci gruptaki ratlara intraperitoneal yolla 125 μg/kg/gün deksametazon 14 gün boyunca uygulanmıştır. Üçüncü grup ise kontrol grubu olarak belirlenmiş, herhangi bir ilaç uygulaması yapılmamıştır. Akustik travma öncesi ve travma sonrası bir, yedi ve 21. günler olmak üzere toplam dört kez DPOAE ölçümleri tekrarlanmıştır. Bulgular: Gruplar kendi aralarında karşılaştırıldığında akustik travma öncesi ve birinci günde DPOAE değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Yedinci ve 21. gün yapılan ölçümlerde üzüm çekirdeği uygulanan grup ve kontrol grubunun değerleri birinci gün yapılan ölçümlere göre anlamlı derecede düşük belirlendiı (p<0,05). Deksametazon uygulanan grupta ise akustik travma sonrası yapılan ölçümlerde anlamlı değişiklik gözlenmedi (p>0,05). Deksametazon uygulanan grupta DPOAE değerleri, yedi ve 21. gün ölçümlerinde üzüm çekirdeği yağı verilen ratlar ve kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0,05). Sonuç: Çalışmamızda elde edilen bulgular, üzüm çekirdeği yağının en azından verilen dozda ve sürede, akustik travma sonrası koklear hasar üzerine koruyucu etkisi olmadığını göstermektedir. Deksametazon ise uygulanan bu akustik travma modelinde koruyucu etki göstermiştir.