ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

Recurrent Cholesteatoma Presenting with Facial Paralysis: Case Report
Fasiyal Paralizi ile Ortaya Çıkan Nüks Kolesteatom: Olgu Sunumu
KBB ve BBC Dergisi 17 (3):129-31, 2009
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
The aim of cholesteatoma surgery is universally the same; to clear the cholesteatoma or the disease in the middle ear or mastoid cells, and to conserve hearing at maximum levels. In this case report, a male patient who admitted to our clinic with the complaints of peripheric facial paralysis lasting for 3 months is presented. He had a history of right radical mastoidectomy 7 years ago because of cholesteatoma. In physical examination; the mastoidectomy cavity appeared clear, there was no cholesteatoma, the fascia placed in prior surgery was intact. The audiologic examinaton showed a near total hearing loss with air conduction pure tone average of 117 dB. The patient right grade 6 total peripheric facial paralysis. The microotoscopic examination appeared normal, there was no sign of recurrence of cholesteatoma, and the patient had no history of ear discharge after prior operation. The CT imaging showed extensive soft tissue lesion in the middle ear cavity, destruction at promontorium, and bony wall destruction at the second segment of facial nerve. The soft tissue which filled the middle ear and mastoid cavity was removed in revision mastoidectomy. Facial nerve was exposed at the tympanic segment. Three months after the operation, the grade of facial paralysis decreased to grade 2-3.
ÖZET
Kolesteatom cerrahisinde ulaşılmak istenen amaç orta kulak veya mastoiddeki kolesteatom ya da hastalığı temizlemek, rekürrensi önlemek ve işitmeyi de maksimum seviyede tutmaktır. Bu olgu sunumunda 7 yıl önce kolesteatom nedeniyle sağ kulağa radikal mastoidektomi yapılan ve yaklaşık 3 aydır süren periferik fasiyal paralizi şikayeti ile kliniğimize başvuran bir hasta sunulmaktadır. Hastanın fizik muayenesinde; mastoid kavitede kolesteatom ile uyumlu bulgu yoktu, önceki operasyonda yerleştirilmiş olan fasiya intaktı. Odyolojik incelemede hava yolu saf ses ortalaması 117 dB olan mixt tip işitme kaybı izlendi. Sağda total periferik fasiyal paralizisi mevcuttu (House Brackman grade 6). Kulak muayenesinde kolesteatom nüksünü düşündürecek herhangi bir bulgusu olmayan ve önceki ameliyatından sonra herhangi bir akıntı öyküsü de olmayan hastanın, çekilen Temporal Kemik Bilgisayarlı Tomografisinde orta kulak boşluğunda geniş boyutlu yumuşak doku lezyonu, promontoriumda destrüksiyon, fasiyal sinirin 2. segmentinde duvar destrüksiyonu rapor edilmiştir. Hastaya yapılan revizyon mastoidektomide orta kulak ve mastoid kaviteyi dolduran yumuşak doku temizlendi. Fasiyal sinir timpanik segmentten itibaren açık olarak izlendi. Postoperatif 3. ayda fasiyal paralizinin grade 2-3 seviyesine gerilediği görüldü.