ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


ORİJİNAL ARAŞTIRMA

Hemodiyaliz Hastalarının İşitme Cihazı Kalıbı ve Dış Kulak Yolu Mikrobiyolojik Kültür Sonuçları
Microbiological Culture Results of Hearing Aid Moulds and External Auditory Canal in Hemadialysis Patients
Doi: 10.24179/kbbbbc.2018-59892 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi 2018;26(2):45-9
ÖZET
Amaç: İşitme cihazı kullanan hemodiyaliz hastalarının dış kulak yolu ve işitme cihazı kalıplarındaki mikrobiyolojik sonuçları, irritasyona neden olan özellikleri incelemek ve normal populasyonla karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya katılan hastalar üç gruba ayrıldı. Birinci grupta en az bir yıldır işitme cihazı kullanan ve en az iki yıldır hemodiyaliz programında olan 20 hasta, ikinci grupta en az iki yıldır hemodiyaliz programında olan ve cihaz kullanmayan 27 hasta, üçüncü grupta ise en az bir yıldır cihaz kullanan, ancak hemodiyalize girmeyen 27 hasta çalışmaya dâhil edildi. Toplamda çalışmaya alınan 74 hastanın hepsinin dış kulak yollarından ve cihaz kullanan hastaların ek olarak cihaz kulak kalıplarından alınan örnekler bakteriyel ve fungal üreme açısından değerlendirildi. Bulgular: Yetmiş dört dış kulak yolu ve 47 işitme cihazı kalıbından alınan toplam 121 kültür örneğinin 108 (%89,2)’inde üreme oldu. Tüm gruplarda en sık izole edilen organizma koagülaz negatif stafilokok idi. Birinci gruptaki cihaz kullanan diyaliz hastalarının, cihaz kalıbı ve dış kulak yolundan alınan 40 örnekten toplamda 54 mikroorganizma izole edildi. Bu hastalarda cihaz kalıbı ve dış kulak yolundan alınan örneklerde birbirinden farklı üremelerin olduğu görüldü. Üçüncü gruptaki cihaz kullanan ve diyalize girmeyen hastalardan alınan 54 kültür örneğinden ise 29 mikroorganizma izole edildi. Çalışma grubunda (grup 1) üreyen organizma çeşidi kontrol gruplarına göre daha fazla olup; diğer gruplardan farklı olarak Corynebacterium, Pseudomonas ve küf mantarı ürediği gözlendi. Sonuç: İşitme cihazı kullanan hemodiyaliz hastalarında, dış kulak yolu mikrobiyolojik çeşitliliği artmaktadır. Bu durumun yaşanmaması için hastalara dış kulak yolu ve işitme cihazı kalıbının temiz tutulmasına yönelik gerekli bilgilendirilmelerin yapılması gerekmektedir.
ABSTRACT
Objective: The purpose of this study is microbiological results of the external auditory canal and hearing aid moulds in hemodialysis patients with hearing aids, to investigate the cause of the irritation properties and to compare with the normal population. Material and Methods: The patient participating in this study are divided into three groups. In the first group there were 20 patients who used hearing aids for at least 1 year and who had a hemodialysis program for at least 2 years. In the second group, there were 27 patients who were on hemodialysis program for at least 2 years and did not use hearing aids and in the third group, there were 27 patients who used hearing aids at least 1 year but did not undergoing hemodialysis. A total of 74 patients included in the study and samples from the external auditory canal of all patients and from the hearing aid moulds of hearing aid users were evaluated for bacterial and fungal growth. Results: A total of 121 culture samples taken from 74 external ear canals and 47 hearing aid moulds and 108 (89.2%) of samples had microbial growth.The most frequently isolated microorganism in all groups was coagulase negative staphylococci. In the first group including the dialysis patients using hearing aids a total of 54 microorganisms were isolated from 40 samples taken from hearing aid moulds and external ear canal. It has been observed that in these patients, there is different growths in the samples taken from the hearing aid moulds and external ear canal. Twenty-nine microorganisms were isolated from 54 culture samples taken from patients in third group who used hearing aids and not undergoing hemodialysis. In the study group (group 1), the organism cultured was higher than the control group, whereas Corynebacterium, Pseudomonas and fungal growths were observed. Conclusions: In hemodialysis patients using hearing aids, microbiological diversity of external ear canal is increasing. In order to prevent this situation, information should be provided to keep the external ear canal and hearing aid mold clean.