ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
DERLEMELER

KOKLEAR İMPLANTLARIN GÜNÜMÜZDEKİ YERİ
THE PRESENT VALUE OF COCHLEAR IMPLANTS
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz
ÖZET
Bugün tüm dünyada ve yurdumuzda bilateral total işitme kayıplı olgularda koklear implantasyon uygulanmaktadır. Özellikle postlingııal işitme kayıplı olgular seçilmekle birlikte, nadir olarak perilingual ve prelmgual işitme kayıplı olgulara da uygulanabilmektedir. İmplantın başarısı olguların kültür seviyesi, zekası, kişisel yetenekleri ile ilgili olmakla birlikte, implante edilen kulaktaki mevcut koklear nöronların sayısı İle direkt ilişkilidir. Yazımızda koklear implantlarm günümüzdeki yeri ve uygulama kriterleri literatür ışığı altında irdelenmiştir.
ABSTRACT
The cochlear implantation has been applied in the cases with bilateral total hearing loss in the world an as well as our country. Although it is especially preferred in the cases with peri and prelingual hearing loss. The success of the implantation in associated with cultural level, intellectuality and personal abilities of the cases. However the outcome of the operation is directly linked with the number of the cochlear neurons present in the inner ear. In our study, we have reviewed the present value and application criteria of cochlear implantation in the light of the literature.