ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
ORİJİNAL ARAŞTIRMA

Konjenital Boyun Kitleleri: Bir Üçüncü Basamak Sağlık Merkezinin Retrospektif Çalışması
Congenital Neck Masses: A Retrospective Study of a Tertiary Health Center
Received Date : 21 Jun 2019
Accepted Date : 03 Jul 2019
Doi: 10.24179/kbbbbc.2019-70276 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi 2019;27(2):57-62
ÖZET
Amaç: Konjenital boyun kitleleri, baş ve boyun gelişimindeki anormal embriyogenez sonucu oluşmaktadır. Bu çalışmada, kliniğimizde opere edilen konjenital boyun kitlelerinin demografik ve klinikopatolojik özelliklerini değerlendirmek ve klinik bir bakış açısı sağlamak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Konjenital boyun kitlesi ön tanısıyla, 2007-2017 yılları arasında bir üçüncü basamak sağlık merkezinin kulak burun boğaz hastalıkları kliniğinde cerrahi uygulanan 69 hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastalar demografik özellikler, belirti ve bulgular, cerrahi, patolojik tanı ve özellikler, cerrahi sonrası komplikasyonlar ve takip bulguları yönünden değerlendirildi. Bulgular: Hastaların 32 (%46)’si erkek, 37 (%54)’si kadın idi. Ortanca yaş 29 (yaş aralığı: 2-85) yıl idi. Genel başvuru şikâyeti boyunda kitle, ikinci sıklıkta ise cilde fistülize lezyon idi. En sık 32 (%46) olguyla brankial yarık anomalisi, sonra sırasıyla 17 (%25) tiroglossal kanal kisti, 10 (%14,5) epidermoid kist ve 10 (%14,5) diğer patolojiler izlendi. Brankial yarık anomalilerinden en sık ikinci brankial yarık anomalisi mevcuttu. Komplikasyonlar (hematom, yara yeri problemleri vb.) en sık tiroglossal kanal kistinde izlendi, bir olguda da papiller tiroid kanseri odağı mevcuttu. Sonuç: Konjenital boyun kitleleri intrauterin dönemde oluşmasına rağmen belirtileri ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilir. Bu durum, inflamatuar veya neoplastik lezyonların ayırıcı tanısında öngörülmelidir. Malign transformasyon veya içerik nadir olsa da; bu sebeple uygun tanı, tedavi ve takip önemlidir.
ABSTRACT
Objective: Congenital neck masses are the result of abnormal embryogenesis in the head and neck development. In this study, we aimed to evaluate the demographic and clinicopathological features of the congenital neck masses operated in our clinic and to provide a clinical perspective. Material and Methods: Sixty-nine patients who underwent surgery with the preliminary diagnosis of the congenital neck mass, in the clinic of ear-nose and throat diseases of a tertiary health center between 2007-2017 were included in the study. The patients were evaluated in terms of the demographic features, signs and symptoms, surgery, pathological diagnosis and features, postoperative complications and follow-up findings. Results: Of the patients, 32 (46%) were male, and 37 (54%) were female. The median age was 29 (age range: 2-85). The general complaint was a mass in the neck, the second was a fistulized skin lesion. The most common pathology was the branchial cleft anomaly with 32 (46%) cases, 17 (25%) thyroglossal duct cysts, 10 (14.5%) epidermoid cysts and 10 (14.5%) other pathologies were observed, respectively. The most common branchial cleft anomaly was the second branchial cleft anomaly. Complications (hematoma, wound site problems, etc.) were most frequently observed in the thyroglossal duct cyst, and the focus of papillary thyroid cancer was also present in one patient with thyroglossal duct cyst. Conclusion: Although congenital neck masses occur during the intrauterine period, the symptoms may appear in later years. This should be predicted in the differential diagnosis of inflammatory or neoplastic lesions. Although the malignant transformation or content is rare, the diagnosis, treatment, and follow- up are important.