ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


ORİJİNAL ARAŞTIRMA

Kronik Otitis Mediada Mastoid Kemikteki Histopatolojik Değişiklikler
Histopathological Changes in Mastoid Bone in Chronic Otitis Media
Doi: 10.24179/kbbbbc.2017-59406 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi 2018;26(2):40-4
ÖZET
Amaç: Kronik otitis medialı hastaların cerrahi tedavisi sırasında alınan mastoid kemik biyopsilerinde gözlenebilecek histopatolojik değişiklikleri değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma, 2014-2017 yılları arasında kronik otitis nedeni ile mastoidektomili veya mastoidektomisiz timpanoplasti uygulanan hastalarda prospektif olarak yürütülmüştür. Kolesteatomlu kulaklar, daha önce kulak cerrahisi geçirenler, travmatik zar perforasyonu yada ventilasyon tüpüne bağlı kalıcı perforasyonu olanlar çalışma dışı bırakılmıştır. Bu hastalar dışındaki kronik otitis mediası olup, operasyon öncesi üç ay kuru kalan kulağa sahip hastalar çalışmaya alınmıştır. Tüm hastalara postauriküler yaklaşımla timpanoplasti uygulanmıştır. Mastoid yüzeyel ve derin apeks sınırından kemik parça alınarak histopatolojik olarak fibroblastik aktivite, kronik inflamatuar hücre infiltrasyonu ve osteoblastik aktivite değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya alınan 36 hastanın ortalama yaşı 36,02±11,41 yıl SS (yaş aralığı 18-58 yıl) idi. On dördü erkek, 22’si kadındı. Hastaarın 15’i kuru kulak, 21’i akıntılı kulak idi. Temporal kemik bilgisayarlı tomografide mastoid selüler 17 hastada pnömotik, 19 hastada sklerotik olarak izlenmiştir. Kr inflamasyon ve fibroblastik aktivite açısından akıntılı ve kuru kulakların karşılaştırılmasında istatistiki anlamlı fark elde edilmiştir. Mastoid selüler sistemi pnömotik olanlar ile sklerotik olanlar, kr enflamasyon ve fibroblastik aktivite açısından değerlendirildiğinde aradaki fark istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. Osteoblastik aktivite açısından akıntılı ile kuru kulakların ve mastoid selüler sistemi pnömotik ile sklerotik olanların karşılaştırılmasında istatistiki anlamlı fark elde edilememiştir. Sonuç: Kronik otitisli akıntılı kulaklarda ve mastoidi skleroze kulaklarda, kr inflamasyon ile fibrozun mastoid kemik biyopsilerinde kuru ve mastoidi havalı olanlara göre oldukça belirgin izlendiği görülmüştür. Kronik otitis medialı hastalarda pnömotize mastoid hücrelerde ya da akıntısız kuru kalabilen kulaklarda çok nadirde olsa kronik değişiklikler gözlenebilmektedir.
ABSTRACT
Objective: To evaluate histopathologic changes that may be observed in mastoid bone biopsies taken during surgical treatment of chronic otitis media. Material and Methods: This study was conducted prospectively between 2014-2017 in patients who had tympanoplasty with or without mastoidectomy due to chronic otitis media. Chronic otitis with cholesteatoma, previous ear surgery, traumatic membrane perforation or permanent perforation due to ventilation tube were excluded from the study. Patients who had chronic otitis media lack of exclusion criterias and had an ear remaining dry for 3 months before the operation were included in the study. Tympanoplasty was applied to all cases with postauricular approach. Bone fragments were taken from the mastoid superficial and deep apex border and fibroblastic activity, chronic inflammatory cell infiltration and osteoblastic activity were histopathologically evaluated. Results: The mean age of 36 patients was 36.02±11.41 SD (age range: 18-58 years). 14 of the cases were male and 22 were female. Fifteen of the cases were dry and 21 were wet ears. In temporal bone computed tomography, mastoid cells were seen pneumatical in 17 patients and sclerotic in 19 patients. A statistically significant difference was found between wet and dry ears when comparing chronic inflammation and fibroblastic activity. When the mastoid cellular system was evaluated in terms of pneumatic and sclerotic patients, chronic inflammation and fibroblastic activity, the difference was statistically significant. There was no statistically significant difference between wet and dry ears and between pneumatical and sclerotic mastoid cells when comparing osteoblastic activitiy. Conclusion: Chronic inflammation and fibrosis in patients with wet ear and sclerotic mastoid bone were observed more remarkable than patients with dry ear and pneumatical mastoid bone. Chronical changes may seen in dry ears and pneumatised mastoid cells of patients with chronic otitis media, even it is very rare.