ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
OLGU SUNUMLARI

Mandibulada Apse ve Fistül Traktı Oluşumuna Neden Olan Aktinomikoz: Bir Olgu Sunumu
Actinomycosis Causing Formation of Abcess and Fistula in The Mandibuler Region: A Case Report
Received Date : 23 Oct 2018
Accepted Date : 18 Jan 2019
Doi: 10.24179/kbbbbc.2018-61494 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi 2019;27(1):27-31
ÖZET
Aktinomikoz; gram-pozitif, anaerobik basil olan aktinomiçes türleri tarafından oluşturulan nadir görülen ve yavaş ilerleyen bir hastalıktır. Aktinomiçesler ağız florasında komensal bulunan bir mikroorganizma olsa da bazı predispozan faktörler varlığında patojen olabilmektedir. En sık görülen servikofasiyal aktinomikozda; baş-boyun bölgesinde apse odakları, fistül oluşumu, sülfür granülleri ve fibröz doku artışı ile karakterize ağrısız şişlikler tümör ve granülomatöz hastalıklarla sıkça karışabilmektedir. Tedavisi yüksek doz penisilindir. Bu çalışmada, mandibulada 10 aydır standart antibiyotik tedavilerine yanıt vermeyen sert fistül traktı içeren ağrısız kitle, diş kökünde apse ile kliniğimize başvuran tip 1 diyabetli, malnütrisyonlu, ağız hijyeni kötü olan olgunun sunulması amaçlanmıştır. Patolojik tanıdan sonra yüksek doz intravenöz penisilin G başlanmıştır. Nadir rastlanan, ayırıcı tanısı ve tedavisi zor olan olgumuz literatür gözden geçirilerek tartışılmıştır.
ABSTRACT
Actinomycosis is a rare and slowly progressive disease caused by gram-positive, anaerobic bacillus actinomyces. Actinomyces may be pathogenic in the presence of some predisposing factors, although they are commensal microorganism in the oral flora. The most common form, cervicofacial actinomycosisis, might often be misdiagnosed as tumor or granulomatous infection with abcess formation, fistulous tracts, sulphur granules, or head and neck tissue fibrosis. Its treatment is high-dose penicillin. In this case report, we presented a patient with type 1 diabetes, malnutrion and poor oral hygiene, having a painless mass in mandibula with a hard fistula track and abcess formation in dental root, unresponsive to standart antibiotics for 10 months. After the pathologic diagnosis, high dose iv penicillin G was started. Our case, which is rare and, furthermore, difficult to diagnose and to treat, is discussed and reviewed within the context of current literature.