ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

ORIGINAL RESEARCH

Normative Values of Cervical and Ocular Vestibular Myogenic Potentials in Young Adults
Genç Erişkinlerde Servikal ve Oküler Vestibüler Uyarılmış Miyojenik Potansiyellerin Normatif Değerleri
Received Date : 24 Jul 2020
Accepted Date : 18 Oct 2020
Available Online : 23 Dec 2020
Doi: 10.24179/kbbbbc.2020-78240 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi. 2020;28(3):247-54
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: This study was carried out in order to obtain normal data of our device and our application so that the Vestibular Evoked Myogenic Potentials (VEMP) test can take its place in the test battery we use in the dizziness / balance laboratory. Material and Methods: Individuals without vestibular pathology were included in the study according to the Vertigo Dizziness Imbalance Symptom Scale and Vertigo Dizziness Imbalance Quality of Life forms. Cervical (cVEMP) and ocular (oVEMP) tests, P1 latency, N1 latency P1-N1 amplitude, P1-N1 interpeak interval (IPI), P1-N1 interaural amplitude asymmetry ratio (IAAO) and VEMP response were evaluated. The obtained parameters were compared in terms of gender and right / left ear differences. Results: A total of 56 people, 20 (37.7%) female and 36 (64.3%) male, were included in the study. The age range was between 17-29 (23.32±1.62). In terms of the parameters evaluated, there was no difference between genders in sVEMP and oVEMP parameters. When the right and left ears were compared, no significant difference was found in terms of P1 latency, N1 latency, P1-N1 IPI values in the whole study group, but a statistically significant difference was found in the amplitude of P1-N1. In the cervical VEMP test, in 112 ears the results are as; P1 latency 14.16 ms (±2.45), N1 latency 21.44 ms (±2.67), P1- N1 IPI 7.28 ms (±2.07), P1-N1 Amplitude 197.14 μV (±133.60) and P1-N1 IAAO 11.95 (±28.76). In ocular VEMP, P1 latency is 14.71 ms (±1.04), N1 latency is 9.99 ms (±0.42), P1-N1 IPI is 4.71 ms (±0.96) and P1-N1 amplitude value was found as 8.08 μV (±6.05). Conclucion: With this study, normative values of our clinic in healthy young adult age group were obtained for sVEMP and oVEMP tests that we use in routine diagnosis. Our results will guide us in the evaluation of patients with vestibular pathology.
ÖZET
Amaç: Bu çalışma, vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyeller [vestibular evoked myogenic potentials (VEMP)] testinin, baş dönmesi/ denge laboratuvarında kullandığımız test bataryası içinde yerini güçlü bir şekilde alabilmesi için cihazımıza ve uygulamamıza ait normal verileri elde etmek amacı ile yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya “Vertigo Dizziness Imbalance Semptom Skalası ve Vertigo Dizziness Imbalance Yaşam Kalitesi” formlarına göre vestibüler patoloji düşünülmeyen kişiler dâhil edildi. Servikal (sVEMP) ve oküler (oVEMP) testleri, P1 latansı, N1 latansı, P1-N1 amplitüdü, P1-N1 interpik intervali (İPİ), P1- N1interaural amplitüd asimetri oranı (İAAO) ve VEMP yanıtı alıp almama açısından değerlendirildi. Elde edilen parametreler, cinsiyet ve sağ/sol kulak farkları açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya 20 (%37,7) kadın, 36 (%64,3) erkek olmak üzere toplam 56 kişi dâhil edildi. Yaş aralığı 17-29 (23,32±1,62) arasındaydı. Değerlendirilen parametreler açısından, sVEMP ve oVEMP parametrelerinde cinsiyetler arasında fark bulunmadı. Tüm çalışma grubunda sağ ve sol kulaklar karşılaştırıldığında P1 latans, N1 latans, P1-N1 İPİ değerleri açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır, ancak P1-N1 amplitüd değerinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır. sVEMP testinde 112 kulakta P1 latans 14,16 ms (±2,45), N1 latans 21,44 ms (±2,67) ve P1-N1 İPİ 7,28 ms (±2,07), P1-N1 amplitüd 197,14 μV (±133,60) ve P1-N1 İAAO 11,95 (±28,76) olarak elde edilmiştir. oVEMP’te P1 latans 14,71 ms (±1,04), N1 latans 9,99 ms (±0,42), P1- N1 İPİ 4,71 ms (±0,96) ve P1-N1 amplitüd değeri ise 8,08 μV (±6,05) olarak bulunmuştur. Sonuç: Bu çalışma ile rutin tanıda kullandığımız sVEMP ve oVEMP testleri için sağlıklı genç erişkin yaş grubunda kliniğimizin normatif değerleri elde edilmiştir. Sonuçlarımız vestibüler patolojisi olan hastaların değerlendirilmesinde bize yol gösterecektir.