ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
TANIMSIZ

ÖZEFAGUS YABANCı CİSİMLERİ
ESOPHAGEAL FOREIGN BODIES
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 3:54-58, 1995
ÖZET
Kliniğimizde son 3 yılda özefagus yabancı cismi ön tanısı alan 59 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalara genel anestezi altında rijid özefagoskopi yapıldı. 8 hastada (%14) özefagoskopide yabancı cisme rastlanmadı. En sık rastlanan yabancı cisim para ve benzeri metalik cisimlerdi (%59). İkinci sıklıkta ise et ve/veya kemik parçasına rastlandı. Kemik parçası çıkarılan 2 hastada servikal özefagusta perforasyon oldu. Hiçbir hastada torakotomi veya laparatomi gerekmedi; mortalite veya kalıcı morbidite gelişmedi. Özefageal yabancı cisim çıkarılmasında rijid özefagoskopinin emniyetli ve güvenilir bir metod olduğu, görüsüne sahibiz.
ABSTRACT
Retrospective analysis of 59 patients with esophageal foreign bodies who were treated in the last 3 years in our department were evaluated. These patients underwent rigid esophagoscopy under general anaesthesia. In 8 patients (%14), no foreign body was found in the esophagus. Coin our coin-like metals were the commonest esophageal foreign bodies (59%). The second common foreign body was meat bolus and/or bone particles. Two cervical esophageal perforations occurred while retrieving the bone particles. Throacotomy or laporatomy were not required for removal of esophageal foreign body; mortality or permanent morbidity were not developed in any of the cases. We suggest that rigid esophagoscopy is a safe and reliable method for esophageal foreign in body removal.