ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
ORIGINAL RESEARCH

Pediatric Tracheotomy: A Single Center Pediatric Cardiac Intensive Care Unit Experience
Pediatrik Trakeotomi: Tek Merkezli Pediatrik Kardiyoloji Yoğun Bakım Deneyimimiz
Received Date : 15 Aug 2019
Accepted Date : 26 Aug 2019
Doi: 10.24179/kbbbbc.2019-71016 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi 2019;27(2):63-9
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to provide a retrospective analysis of pediatric tracheotomies performed in our hospital and to compare the findings with the literature and to identify possible similar and different aspects. Material and Methods: Pediatric tracheotomies performed at Başkent University Konya Training and Research Center between January 2015 and May 2019 were reviewed retrospectively. All patients under 16 years of age who underwent tracheotomy were identified from the hospital information system. The indications for tracheotomy, duration of intubation, age and weight when tracheotomy was performed, complications, mortality and decannulation status were examined. Results: A total of 35 patients underwent tracheotomy. Standard tracheotomy procedure was performed for all patients. Fifteen (42.9%) of the patients were male and 20 (57.1%) were female. Sixty percent of the patients (21 patients) had previous cardiac surgery. The mean age was 13 months (1 month-90 months). 77% (27 patients) of the patients were under one year of age. This rate was 80.9% in the group undergoing cardiac surgery. The mean weight of the patients was 6.192 gram during the procedure. The most common indication for tracheotomy was neurological reasons (14 patients, 40%) followed by prolonged intubation (11 patients, 31.4%) and upper airway obstruction (10 patients, 28.6%), respectively. Major complications were observed in 2 (5.7%) patients, while mortality due to tracheotomy occurred in 1 (2.8%) patient. Conclusion: Especially in recent years due to improvements in pediatric intensive care services pediatric tracheotomy become frequently performed surgical procedure, In our patient group most common indication for tracheotomy was neurological reasons. Prolonged intubation and upper airway obstruction were the indications in patients undergoing cardiac surgery. While the major complication and mortality rates in our patients were within acceptable limits, decanulation rates were found to be low.
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, hastanemizde gerçekleştirilmiş olan pediatrik trakeotomilerin retrospektif analizi sağlanarak elde edilen bulguların literatürle karşılaştırılması ve olası benzer ve farklı yönlerin ortaya konması hedeflenmiştir. Gereç ve Yöntemler: Başkent Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde Ocak 2015-Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olan pediatrik trakeotomiler retrospektif olarak incelenmiştir. Hastane bilgi sisteminden, trakeotomi açılan 16 yaş altı tüm hastalar tespit edilmiş; hastaların trakeotomi açılma endikasyonları, entübasyon süreleri, trakeotominin açıldığı dönemdeki yaş ve kiloları, karşılaşılan komplikasyonlar, mortalite ve dekanülasyon durumları incelenmiştir. Bulgular: Toplam 35 hastaya trakeotomi açıldığı tespit edildi. Tüm hastalara standart trakeotomi prosedürü uygulandı. Hastaların 15 (%42,9)’i erkek, 20 (%57,1)’si ise kız idi. Hastaların %60 (n=21)’ında geçirilmiş kardiyak cerrahi söz konusuydu. Ortalama yaş 13 ay (1-90 ay) idi. Hastaların %77 (n=27)’si bir yaş altındaydı. Bu oran, kardiyak cerrahi geçiren grupta %80,9 idi. İşlem sırasında hastaların ortalama kiloları 6,192 gram idi. En sık trakeotomi endikasyonu nörolojik nedenlere bağlı olup (14 hasta; %40), bunu sırasıyla uzamış entübasyon (11 hasta; %31,4) ve üst hava yolu obstrüksiyonu (10 hasta; %28,6) takip etmekteydi. İki (%5,7) hastada majör komplikasyon izlenirken, trakeotomiye bağlı mortalite 1 (%2,8) hastada ortaya çıktı. Sonuç: Pediatrik trakeotomi işlemi, özellikle son yıllarda pediatrik yoğun bakım hizmetlerindeki gelişmelerle daha sık ihtiyaç duyulan özellikli bir cerrahidir. Bu çalışmada, hastalarımızda en sık trakeotomi endikasyonunun nörolojik nedenlere bağlı olduğu, kardiyak cerrahi geçiren hastalarda ise uzamış entübasyon ve üst havayolu tıkanıklığının etiyolojide yer aldığı tespit edilmiştir. Majör komplikasyon ve mortalite oranlarımız kabul edilebilir sınırlarda iken dekanülasyon oranlarımızın düşük olduğu görülmüştür.
KAYNAKLAR
 1. Dal'Astra AP, Quirino AV, Caixêta JA, Avelino MA. Tracheostomy in childhood: review of the literature on complications and mortality over the last three decades. Braz J Otorhinolaryngol. 2017;83(2):207-14. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Nassif C, Zielinski M, Francois M, van den Abbeele T. Tracheotomy in children: a series of 57 consecutive cases. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 2015;132(6):321-5. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Maunsell R, Avelino M, Caixeta Alves J, Semenzati G, Lubianca Neto JF, Krumenauer R, et al. Revealing the needs of children with tracheostomies. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 2018;135(5S):S93-7. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Ozmen S, Ozmen OA, Unal OF. Pediatric tracheotomies: a 37-year experience in 282 children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2009;73(7):959-61. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Challapudi G, Natarajan G, Aggarwal S. Single-centerexperience of outcomes of tracheostomy in children with congenital heart disease. Congenit Heart Dis. 2013;8(6):556-60. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Wetmore RF, Handler SD, Potsic WP. Pediatric tracheostomy. Experience during the past decade. Ann Otol Rhinol Laryngol. 1982;91(6 Pt 1):628-32. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Atmaca S, Bayraktar C, Aşilioğlu N, Kalkan G, Ozsoy Z. Pediatric tracheotomy: 3-year experience at a tertiary care center with 54 children. Turk J Pediatr. 2011;53(5):537-40.
 8. Doherty C, Neal R, English C, Cooke J, Atkinson D, Bates L, et al; Pediatric Working Party of the National Tracheostomy Safety Project. Multidisciplinary guidelines for the management of paediatric tracheostomy emergencies. Anaesthesia. 2018;73(11):1400-17. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Berry JG, Graham DA, Graham RJ, Zhou J, Putney HL, O'Brien JE, et al. Predictors of clinical outcomes and hospital resource use of children after tracheotomy. Pediatrics. 2009;124(2):563-72. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Ogilvie LN, Kozak JK, Chiu S, Adderley RJ, Kozak FK. Changes in pediatric tracheostomy 1982-2011: a Canadian tertiary children's hospital review. J Pediatr Surg. 2014;49(11): 1549-53. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Watters KF. Tracheostomy in infants and children. Respir Care. 2017;62(6):799-825. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Schweiger C, Manica D, Becker CF, Abreu LSP, Manzini M, Sekine L, et al. Tracheostomy in children: a ten-year experience from a tertiary center in Southern Brazil. Braz J Otorhinolaryngol. 2017;83(6):627-32. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Funamura JL, Yuen S, Kawai K, Gergin O, Adil E, Rahbar R, et al. Characterizing mortality in pediatric tracheostomy patients. Laryngoscope. 2017;127(7):1701-6. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Berry JG, Graham RJ, Roberson DW, Rhein L, Graham DA, Zhou J, et al. Patient characteristics associated with in-hospital mortality in children following tracheotomy. Arch Dis Child. 2010;95(9):703-10. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 15. Kremer B, Botos-Kremer AI, Eckel HE, Schlöndorff G. Indications, complications, and surgical techniques for pediatric tracheostomies--an update. J Pediatr Surg. 2002;37(11):1556-62. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Sarıca S, Bilal N, Altınışık M, Orhan İ, Yıldız H, Balaban A, et al. [Analysis of pediatric intensive care unit patients who underwent tracheotomy]. Turkish J Pediatr Dis. 2017;3:171-4.
 17. White AC, Purcell E, Urquhart MB, Joseph B, O'Connor HH. Accidental decannulation following placement of a tracheostomy tube. Respir Care. 2012;57(12):2019-25. [Crossref] 
 18. Ortmann LA, Manimtim WM, Lachica CI. Outcomes of tracheostomy in children requiring surgery for congenital heart disease. Pediatr Cardiol. 2017;38(2):296-301. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Benneyworth BD, Shao JM, Cristea AI, Ackerman V, Rodefeld MD, Turrentine MW, et al. Tracheostomy following surgery for congenital heart disease: a 14-year institutional experience. World J Pediatr Congenit Heart Surg. 2016;7(3):360-6. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Saygı M, Öztürk E, Özden Ö, Cansaran Tanıdır İ, Yıldız O, Haydin S, et al. Evaluation of tracheostomy patients in a pediatric cardiac intensive care unit: our five-year single-center experiences. Turk Gogus Kalp Dama. 2016;24(2):227-32. [Crossref] 
 21. Akcan FA. [Pediatric tracheotomy: process management from indication to decanulation]. KBB ve BBC Dergisi. 2018;26(1):17-25. [Crossref] 
 22. Ha TA, Goyal M, Ongkasuwan J. Duration of tracheostomy dependence and development of tracheocutaneous fistula in children. Laryngoscope. 2017;127(12):2709-12. [Crossref]  [PubMed]