ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
OLGU SUNUMLARI

Servikal Sempatik Zincir Schwannomu ve Postoperatif Gelişen Horner Sendromu: Olgu Sunumu
Cervical Sempathic Chain Schwannoma and Postoperative Horner'S Syndrome: A Case Report
Received Date : 10 Dec 2018
Accepted Date : 16 Jan 2019
Doi: 10.24179/kbbbbc.2018-64172 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi 2019;27(1):41-4
ÖZET
Schwannomlar; kapsüllü, soliter, bening ve yavaş büyüyen kitlelerdir. Tüm schwannomaların %30-40’ı baş ve boyun bölgesinde görülmektedir. Servikal sempatik zincir schwannomaları nadir görülmekle birlikte, boyunda asemptomatik bir kitle şeklinde ortaya çıkmaktadırlar. Ekstrakraniyal baş ve boyun schwannomalarının tanısında bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve anjiyografi yardımcı olabilmektedir. İnce iğne aspirasyon sitolojosinin tanıdaki değeri sınırlıdır. Kesin tanı ancak tümör spesmeninin histopatolojik incelenmesiyle mümkündür. Tedavide altın standart, tümörün köken aldığı sinirsel yapı olabildiğince korunarak bütünüyle eksize edilmesidir. Eksizyon sonrası kalıcı veya zamanla kısmen düzelme gösterebilen Horner sendromu gelişebilmektedir. Operasyon sırasında sinirde kesi oluşmamışsa spontan düzelme ihtimali yüksektir. Bu çalışmada, postoperatif Horner sendromuna yol açan servikal sempatik zincir schwannoma olgusunun sunulması amaçlanmıştır.
ABSTRACT
Schwannomas are encapsulated, solitary, bening and slowly growing masses. 30-40% of all schwannomas occur in the head and neck region. Although cervical sympathetic chain schwannomas are rare, they appear as an asymptomatic mass in the neck. Computerized tomography, magnetic resonance imaging and angiography can help in diagnosis. The value of fine needle aspiration cytology is limited in diagnosis. The definitive diagnosis is only possible by histopathological examination of the tumor specimen. The gold standard in therapy should be fully excluded, as long as the nervous structure from which the tumor originates is preserved as much as possible. After excision, Horner’s syndrome may develop in a permanent or time course. In this article; a case of cervical sympathetic chain schwannoma leading to postoperative Horner’s syndrome is presented.