ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

ORIGINAL RESEARCH

Simultaneous Cochlear Implantation and Treatment of Chronic Suppurative Otitis Media With or Without Cholesteatoma
Kolesteatomlu veya Kolesteatomsuz Kronik Otitis Media Tedavisi ve Eşzamanlı Koklear İmplantasyon
Received Date : 17 Feb 2016
Accepted Date : 25 Oct 2016
Doi: 10.24179/kbbbbc.2016-50921 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi 24 (3):78-82, 2016
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: To report the results of our experience in patients who had a cochlear implant (CI) with simultaneous treatment of chronic suppurative otitis media (CSOM) with or without cholesteatoma. Material and Methods: Five adult patients with unilateral CSOM and bilateral profound hearing loss were included. Since the contralateral uninfected ears of the patients had auditory deprivation since childhood (>40 years), they received a CI in their ears with CSOM. One of patients had CSOM with recurrent cholesteatoma, and underwent a revision radical mastoidectomy and blind sac closure of the external ear canal without mastoid cavity obliteration.Acanal wall up procedure was performed in the other patients.All patients received the CI in the same stage. Results: The follow up period ranged from 1 to 8 (mean 4.9) years. The postoperative follow up was uneventful for the patients with CSOM. No recurrence of cholesteatoma was encountered in the follow up. Conclusion: Our long-term follow up experience showed that a canal wall up procedure without cavity obliteration is a safe procedure in single stage CSOM and CI surgery.
ÖZET
Amaç: Kolesteatomlu veya koleasteatomsuz kronik süpüratif otitis media (KSOM) tedavisi ile birlikte eş zamanlı koklear implantasyon sonuçlarımızı sunmak. Gereç ve Yöntemler: Tek taraflı KSOM ve bilateral derin işitme kaybı olan beş yetişkin hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların enfekte olmayan karşı taraf kulaklarındaki işitme kaybı çocukluk çağından beri (>40 yıl) olduğu için, koklear implant (KI) KSOM’lu kulağa takıldı.Hastaların bir tanesinde rekürren kolesteatomlu KSOMmevcuttu. Hastaya revizyon masteidektomi yapıldı ve mastaoid kavite obliterasyonu olmaksızın dış kulak yolu kör kese olarak kapatıldı. Diğer hastalara "canal wall up" timpanoplasti tekniği uygulandı. Bütün hastalara eş zamanlı KI takıldı. Bulgular: Takip süresi 1 ile 8 yıl arasında değişmekteydi (ortalama: 4.9 yıl).Ameliyat sonrası takiplerde sorun yaşanmadı. Takip süresinde kolesteatom rekürrensi gözlenmedi. Sonuç: Uzun dönem takip sonuçlarımıza göre kavite obliterasyonu olmaksızın "canal wall up" tekniği eş zamanlı KI ve KSOM cerrrahisinde güvenli bir prosedürdür.