ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


ORİJİNAL ARAŞTIRMA

Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi Sonrası Geç Dönemin Değerlendirilmesi
Long-Term Evaluation After Supracricoid Partial Laryngectomy
Doi: 10.24179/kbbbbc.2018-61415 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi 2018;26(2):54-64
ÖZET
Amaç: Suprakrikoid parsiyel larenjektomi, yeterli fonksiyonların devamını sağlayan parsiyel larenjektomi tekniklerinden biridir. Suprakrikoid parsiyel larenjektomi sonrası, hastaların geç dönemde yaşam kalitesini etkileyen ses, solunum fonksiyonlarının, uygulanan cerrahi tekniğe göre ne ölçüde değiştiğini ortaya çıkarmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Değerlendirmeye suprakrikoid parsiyel larenjektomi krikohyoidopeksili 26, suprakrikoid parsiyel larenjektomi krikohyoidoepiglottopeksili 9 olgu ile birlikte, kontrol grubu olarak 10 kişi alınmıştır. Çalışmada Suprakrikoid parsiyel larenjektomi-krikohyoidopeksi ve suprakrikoid parsiyel larenjektomi-krikohyoidoepiglottopeksi yapılan olgularda en az 1 yıl sonra, akustik ve algısal ses analizi, aspirasyon, yutma güçlüğü, ses handikap indeksi, larengostroboskopik farklılıkları değerlendirildi. Bulgular: Suprakrikoid parsiyel larenjektomi (SCPL) operasyonu uygulanan hastaların postoperatif geç dönem fonksiyonel sonuçlarının incelendiği bu araştırmanın çalışma grubunda 35 kişi (34 erkek, 1 kadın) yer almaktadır. Suprakrikoid parsiyel larenjektomi yapılan olguların geç dönemde ses ile ilgili yetersizlikleri olmasına karşın, genel olarak olumlu fonksiyonel sonuçlar alınmıştır. Sonuç: SCPL, seçilmiş ileri evre laringeal malignitelerde konuşma ve yutma fonksiyonlarını koruyan, hastaların kabul edilebilir fonksiyonel sonuçlarıyla da desteklenen alternatif bir cerrahi yöntem olarak kullanılabilir. SCPL hastaları akustik ses analizi, laringostroboskopik muayene ve ses handikap indeksi ile postoperatif olarak uzun dönemli değerlendirildiğinde ses zayıflığı olmasına karşın fonksiyonel sonuçlar genel olarak kabul edilebilir düzeydedir.
ABSTRACT
Objective: Supracricoid partial laryngectomy is one of the partial laryngectomy procedures designed to maintain adequate functionality. We intend to determine the effects of voice, respiration functions that effect life quality in the long term, and how much they differ based on the chosen surgical procedure after supracricoid partial laryngectomy. Material and Methods: We assessed 26 patients with supracricoid partial laryngectomy (SCPL) with cricohyoidopexy, 9 patients with SCPL cricohyoidoepiglottopexy and 10 healthy individuals within our research. All of the patients were evaluated with acoustic and perceptual voice analysis, aspiration, dysphagia, voice handicap index, laryngostroboscopy one year after supracricoid partial laryngectomy with cricohyoidopexy or cricohyoidoepiglottopexy. Results: Thirty-five patients (34 male, 1 female) were included in the study group to determine the postoperative, long term functional effects of SCPL. We found that, even though patients suffered from disabilities related with voice, findings in fuctional results in supracricoid partial laryngectomy patients were favorable. Conclusion: As a conclusion, SCPL could be performed in chosen cases of advanced laryngeal malignancies as an alternative surgical method, preserving swallowing, speaking and swallowing functions, providing acceptable functional results as expressed by patients. When SCPL patients were evaluated postoperatively in the long-term, using acoustic voice analysis, laryngostroboscopic examination and voice handicap index, even though they suffered from voice weaknesses, functional results were generally found to be acceptable.