ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

ORIGINAL RESEARCH

The Applicability, Efficiency and Reliability of Titanium Clips to Overcome Septal Deformities in Septoplasty and Septorhinoplasty
Septoplasti ve Septorinoplastilerde, Septal Deformitelerin Giderilmesi Amaçlı Kullanılan Titanyum Klipslerin Uygulanabilirliği, Etkinliği ve Güvenilirliği
Received Date : 31 Mar 2016
Accepted Date : 04 Oct 2016
Doi: 10.24179/kbbbbc.2016-51562 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi 24 (3):70-7, 2016
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: One of the reasons for the failure in septoplasty or septorhinoplasty is weakening the nasal septal cartilage instead of strengthening it during the procedure. Iatrogenic deformities can also be seen due to employment of radicalmethods. The aimof this study is to determine the efficiency, applicability and reliability of titaniumclips used for correcting nasal septum in septal surgery.Material andMethods: Forty-six patients that had surgery between January andApril 2015 were included in the study (23 patients in both study and control groups; ages range 18-51 years). The patients had nasal septal deviation with or without external nasal deformity. Titanium clips were used in the study group. Classical techniques without titanium clips were employed in the control group. `Nasal Obstruction Symptom Evaluation` (NOSE) scale and nasal endoscopic examination were performed preoperatively, and 1 and 3 months after surgery. Deviation status, any infection, ulceration, foreign body reaction and extrusion in the surgical area were analyzed. The Ethics Committee approved the study protocol. Results: NOSE scale scores showed no significant difference between 2 groups in the same time period. However, there was a significant difference between NOSE scales within the groups (p<0.001). Only in one patient (4.35%), nasal endoscopic examination showed approximately 3 mm extrusion of titanium clips, three months after the surgery. The patient did not have any complaints, but extrusion was noticed on regular 3rd month postoperative examination. No complications were seen in our other patients. Conclusion: Based on NOSE scale scores, titanium clips in septal surgery are as efficient as classic techniques. In conclusion, use of titanium clips is an efficient and reliable technique that can correct septal deviation without any excision or weakening, and nasal cartilage is supported.
ÖZET
Amaç: Septoplasti veya septorinoplastilerde, başarısızlıkların temel nedenlerinden biri, septal kartilajın desteklenmesi yerine zayıflatılmasıdır. Radikal yöntemlerin kullanılmasına bağlı iatrojenik deformiteler görülebilmektedir. Bu çalışmanın amacı; septal cerrahilerde, septal kıkırdağın düzeltilmesinde titanyum klipslerin uygulanabilirliği, etkinliği ve güvenilirliğini araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Ocak ve Nisan 2015 tarihleri arasında opere edilen 46 hasta çalışmaya dahil edildi (23 kontrol ve 23 hasta grubu; yaş aralıkları 18-51 yaş). Hastalarda eksternal deformitenin eşlik ettiği veya etmediği “C” veya “S” şeklinde septal kıkırdak deviasyonu mevcut idi. Çalışma grubundaki hastalara titanyum klips uygulandı. Kontrol grubundaki hastalara titanyum klips uygulanmayıp klasik tekniklerle opere edildi. Hastalara ameliyat öncesi, ameliyat sonrası 1. ve 3. aylarda, NOSE (Nasal Obstruction Symptom Evaluation) skalası ve nazal endoskopik muayene yapıldı. Klips uygulanan bölge; deviasyonun durumu, enfeksiyon, ülserasyon, yabancı cisim reaksiyonu ve ekstraksiyon açısından değerlendirildi. Çalışmaya etik kurul onamı alındıktan sonra başlandı. Bulgular: İki grupta, tüm periyodlardaki NOSE skalası skorları arasında anlamlı fark görülmedi. Grup içinde, her iki grupta anlamlı farklılık görüldü (p<0,001). Sadece bir hastada (%4.35), postoperatif 3. ayda yapılan nazal endoskopik muayenede, titanyum klipsin 3 mm ekstrakte olduğu görüldü. Hastanın herhangi bir şikayeti olmayıp, postoperatif 3. ay rutin kontrol sırasında farkedildi. Diğer hastalarda herhangi bir komplikasyon görülmedi. Sonuç: NOSE skalası sonuçlarına göre, septal cerrahilerde titanyum klips uygulanmasının en az klasik teknikler kadar etkin olduğu görülmüştür. Sonuç olarak; titanyum klipsin, septal kartilajı zayıflatmadan, deformitelerin desteklenerek düzeltilmesi amacıyla kullanıldığında etkin ve uygulanabilir olduğu görüldü.