ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

ORIGINAL RESEARCH

The Relationship Between Eustachian Tube Diameter and Chronic Otitis Media Development
Östaki Tüp Çapının Kronik Otitis Media Gelişimi ile İlişkisi
Received Date : 06 Jul 2020
Accepted Date : 25 Aug 2020
Available Online : 23 Dec 2020
Doi: 10.24179/kbbbbc.2020-77939 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi. 2020;28(3):235-9
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: To evaluate the diameter of the narrowest portion of the eustachian tube [osseo-cartilaginous (OC) junction] in unilateral chronic otitis media (COM) patients to determine whether this portion plays a role in the etiology. Material and Methods: A retrospective review was made of 146 patients who had undergone surgery for unilateral COM. The patients were separated into 2 groups; patients who had undergone tympanoplasty for COM without cholesteatoma (TP group) and patients who had undergone tympanoplasty and mastoidectomy for cholesteatoma (CH group). The contralateral healthy sides of the patients constituted the control group (CG). Results: In the TP group (89 patients), the mean diameter of the OC junction was 1.61±0.49 mm on the diseased side and 1.65±0.50 mm on the healthy side. In the CH group (57 patients), the mean diameter of the OC junction was 1.62±0.47 mm on the diseased side and 1.65±0.47 mm on the healthy side. Although the mean diameter was higher on the healthy side in both groups, the comparisons of the healthy side and diseased side did not show statistical significance in the TP and CH groups (respectively p=0.627; p=0.739). No statistically significant difference was determined between the TP and CH groups in respect of the OC junction diameter on the diseased side (p=0.915). Conclusion: The present study has shown that OC diameter is similar in different cases of unilateral COM and in healthy ears. OC diameter may be an important factor on the etiology of C
ÖZET
Amaç: Tek taraflı kronik otitis media (KOM) hastalarında, östaki tüpünün [osseo-kartilajinöz (OK) birleşkesi] en dar kısmının çapını ölçmek ve bu bölümün etiyolojide rol oynayıp oynamadığını belirlemek. Gereç ve Yöntemler: Tek taraflı KOM ameliyatı geçiren 146 hasta, retrospektif olarak incelendi. Hastalar 2 gruba ayrıldı; kolesteatom olmadan KOM için timpanoplasti geçiren hastalar (TP grubu) ve kolesteatom için timpanoplasti ve mastoidektomi geçiren hastalar (CH grubu). Hastaların kontralateral sağlıklı tarafları, kontrol grubunu (CG) oluşturdu. Bulgular: TP grubunda (89 hasta), OK bileşkesinin ortalama çapı hastalıklı tarafta 1,61±0,49 mm ve sağlıklı tarafta 1,65±0,50 mm idi. CH grubunda (57 hasta), OK bileşkesinin ortalama çapı hastalıklı tarafta 1,62±0,47 mm, sağlıklı tarafta ise 1,65±0,47 mm idi. Her 2 grupta da ortalama çap, sağlıklı tarafta daha geniş olmasına rağmen sağlıklı taraf ve hastalıklı tarafın karşılaştırmasında TP ve CH gruplarında istatistiksel olarak anlamlılık tespit edilmedi (sırasıyla p=0,627; p=0,739). TP ve CH gruplarının, kendi aralarında hastalıklı taraftaki OK bileşke çapı açısından da istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p=0,915). Sonuç: Bu çalışma, OK bileşke çapının tek taraflı farklı KOM vakalarında ve sağlıklı kulaklarda benzer olduğunu göstermiştir. OK çapı, KOM etiyolojisinde önemli bir faktör olabilir, ancak heterojenik çalışma grubumuzda bunu gösteremedik.