ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

THE ROLE OF HUMAN PAPILLOMA VIRUS INFECTION IN HEAD AND NECK CANCER
BAŞ - BOYUN KANSERLERİNDE HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS İNFEKSİYONUNUN ROLÜ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2000, 8 (1): 51 - 57
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
The realtion of various factors (especially cigarette smoking) and head and neck cancer has been the primary focus of ear-nosethroat surgeons since many years. Human papillomavirus infection is one of the well-know causative factors of genital tract cancer and its the tumors of our region recently became a popular topic in ENT journals. For this purpose we searched Human papillomavirus in the peroperatively taken tissue samples of 22 head and neck cancer patients by polymerase chain reaction technique. While summarizing the studies with polymerase chain reaction technique and others we tried to explain the causes of unexpectedly different results. Despite we couldn\'t fınd any trace of Human papillomavirus in our group, we believe that in future larger and more specifıc studies will act as a repulsive force for researchers interesting in this subject.
ÖZET
Sigara başta olmak üzere pek çok etkenin baş-boyun kanserlerindeki yeri, uzun zamandır kulak-burunboğaz hekimlerinin yaptığı sayısız araştırmaya konu olagelmektedir. Kadın genital bölge tümörleri ile ilişkisi çoktandır bilinen human papillomavirüs infeksiyonunun bizim bölgemizdeki tümörlerle bağlantısı ağırlıklı olarak son 10 yılda ilgi odağı haline gelmiştir. Bu amaçla 22 baş-boyun kanserli hastamızdan peroperatuar alınan doku örneklerinde polimerase chain reaction yöntemi ile human papillomavirüs incelemesi yaptık. Literatürde benzer ve farklı tekniklerle elde edilen sonuçlan özetlerken bunlar arasındaki uyumsuzlukların nedenlerini irdelemeye çalıştık. Vaka grubumuzda virüsü tespit edemesek de daha geniş seriler ve daha spesifik metodlarla elde edilecek değerlerin bu konuyla ilgilenen hekimlere ümit verip yeni çalışmalar için itici güç oluşturacağım düşünüyoruz.