ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

ORIGINAL ARTICLE

The Value of Ultrasonography and Fine Needle Aspiration Biopsy in the Diagnosis of Benign and Malignant Nodular Thyroid Disease
Benign ve Malign Nodüler Tiroid Hastalığının Tanısında Ultrasonografi ve İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Değeri
KBB ve BBC Dergisi 22 (2):29-34, 2014
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: To determine the value of fine needle aspiration biopsy (FNAB) and ultrasound findings for differentiating benign and malignant thyroid nodules in patients who underwent thyroidectomy in our clinic. Material and Methods: In this retrospective study, the charts of 290 patients who underwent total thyroidectomy or isthmolobectomy in Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery Clinic of our hospital between 2009 and 2013 were analyzed retrospectively. The demographic characteristics, preoperative ultrasonographic findings, FNAB biopsy and histopathological findings of the patients were analyzed. FNAB results were classified according to the Bethesda thyroid cytopathology system, published in 2009. Results: Sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), negative predictive value (NPV) and accuracy rate of ultrasonography in predicting malignant and benign nodular thyroid disease were 69.1%, 64.6%, 43.1%, 84.4%,and 65.9%, respectively. Sensitivity, specificity, PPV, NPV and accuracy rate of FNAB were 39.5%, 94.7%, 74.4%, 80.2%, and 79.3%, respectively. The postoperative diagnosis was malignant in 27% of the patients who were diagnosed with follicular neoplasm or suspicion of follicular neoplasm by FNAB, 60% in the ones diagnosed with suspected malignancy, and 94.4% in the ones diagnosed with malignancy. Conclusion: Thyroid ultrasound is highly sensitive and specific in the diagnosis of nodular thyroid disease. The rate of postoperative malignant diagnosis in patients diagnosed with follicular neoplasm or suspicion of follicular neoplasm, suspected malignancy, and malignancy by FNAB were consistent with the literature. However, the patients diagnosed with benign cytology, atypia of undetermined significance, and follicular lesion by FNAB had higher risks for malignancy when compared with the literature.
ÖZET
Amaç: Kliniğimizde tiroidektomi operasyonu olan hastalarda benign ve malign tiroid nodüler hastalığının ayrımında ultrasonografik bulguların ve ince iğne aspirasyon biopsisinin (İİAB) tanı koydurucu etki gücünü ortaya koymak. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamız retrospektif dosya taraması şeklinde dizaynedilmiştir. Hastanemiz KBB Kliniğinde 2009-2013 yılları arasında total tiroidektomi ve istmolobektomi yapılan 290 hasta dosyası retrospektif olarak incelenmiş preoperatif ultrasonografik bulgular, İİAB sonuçları ve histopatolojik bulgular gözden geçirilerek demografik özellikler ortaya konmuştur. İİAB sonuçları 2009 yılında yayınlanan Bethesda tiroid sitopatoloji sistemine göre kategorize edilmiştir. Bulgular:Malign ve benign nodüler tiroid hastalığının belirlenmesinde ultrasonografinin sensitivitesi%69,1, spesifitesi%64,6, pozitif prediktif değeri (PPD) %43,1, negatif prediktif değeri (NPD) %84,4, testin doğru bilirlilik oranı %65,9 idi. İİAB’nin sensitivitesi %39,5, spesifitesi %94,7, PPV %74,4, NPV %80,2, testin doğru bilirlilik oranı %79,3 idi. İİAB sonucu foliküler neoplazm veya süphesi olan grupta %27, malignite şüphesi olan grupta %60, malign sitoloji olan grupta ise %94,4 oranında postoperatif tanı maligndi. Sonuç: Tiroid ultrasonografisi nodüler tiroid hastalığının tanısında yüksek sensitivite ve spesifiteye sahiptir. İİAB sonucu foliküler neoplazm veya şüphesi, malignite şüphesi ve malign sitoloji gruplarında postoperatif malignite riski literatürle uyumludur. İİAB sonucu benign, önemi belirsiz atipi ve önemi belirsiz folliküler lezyon olan grupta ise literatüre göre yüksek malignite riski saptanmıştır.