ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler
Pott’s Puffy Tümörüne Sekonder Gelişen Frontokutanöz Fistül: Akut Sinüzitin Nadir Bir Komplikasyonu
Frontocutaneus Fistula Secondary to Pott’s Puffy Tumor: A Rare Complication of Acute Sinusitis
Received Date : 20 Apr 2021
Accepted Date : 24 Jun 2021
Available Online : 08 Jul 2021
aGazi University, Mediko, Ankara, TURKEY bDepartment of Otorhinolaryngology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, TURKEY
Doi: 10.24179/kbbbbc.2021-83948 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi. 2022;30(1):49-52
ÖZET
Pott’un şişkin tümörü, frontal sinüzitin ya da nadir olarak travmanın neden olduğu, frontal kemik osteomiyeliti ve subperiostal apse ile karakterize bir tablodur. Baş ağrısı, frontal şişlik, burun tıkanıklığı, burun akıntısı başlıca semptomları olup, bazı hastalarda şişlik dışında semptom vermeyip sinsi bir şekilde intrakraniyal komplikasyonlara neden olarak ölümcül problemlere yol açabilmektedir. Manyetik rezonans görüntüleme ya da bilgisayarlı tomografi, Pott’un şişkin tümörü ve komplikasyonlarının teşhisine yardımcı olur. Erken teşhis, uygun antibiyoterapi ve cerrahi tedavi ile başarılı sonuçlar alınmaktadır. Biz, ciltte fistülize hâle gelmiş Pott’un şişkin tümörü olgumuz üzerinden nadir görülen ve bu yüzden tanıda unutulabilen bu hastalığı konuşarak, uygun tedavi ile hayatı tehdit edici problemlerin engellenebileceğini vurgulamayı amaçladık.
ABSTRACT
Pott's puffy tumor (PPT) is frontal bone osteomyelitis and subperiosteal abscess caused by frontal sinusitis or rarely trauma. Headache, frontal swelling, nasal congestion, nasal discharge are the main symptoms, but in some patients, it does not cause symptoms other than swelling and can cause intracranial complications and lead to fatal problems. Magnetic resonance imaging or computed tomography helps the diagnosis of PTT and its complications. Successful results are taken with timely diagnosis, appropriate antibiotherapy and surgical treatment. By presenting our PPT case involving a fistula formed between the frontal sinus and forehead which can be forgetten because it is rarely seen, we aimed to emphasize that life-threatening problems can be prevented with appropriate treatment.