ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler

Boynun Nörojenik Tümörleri: 20 Yıllık Seri
Neurogenic Tumors of the Neck: A 20 Year Review
Received Date : 29 Aug 2023
Accepted Date : 16 Oct 2023
Available Online : 26 Oct 2023
aClinic of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Bingöl State Hospital, Bingöl, Türkiye bDepartment of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Başkent University Adana Training and Research Center, Adana, Türkiye
Doi: 10.24179/kbbbbc.2023-99268 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, boyun bölgesinde nadir görülen ve bu bölgedeki diğer kitlelerden kolaylıkla ayrılamayan nörojenik tümörlerin klinik tablosunu, tanı stratejisini, tedavi yaklaşımını ve postoperatif morbiditesini araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: 2000 yılından 2019 yılına kadar 20 yıl boyunca kulak-burun-boğaz bölümünde ameliyat edilen, histopatolojik olarak doğrulanmış nörojenik tümörleri olan hastaların tıbbi verilerinin retrospektif analizi yapıldı. Bulgular: Toplamda 21 hasta değerlendirildi. Yaşları 0-75 arasında olan hastaların 15’i (%71) kadın, 6’sı (%29) erkekti. Yirmi bir olgunun 19’u (%90) benign, 2’si (%10) ise malign histolojiye sahipti. Hastaların 14’üne (%67) periferik sinir kılıfı tümörü, 5’ine (%24) ganglion hücreli tümör, 2’sine (%9) paraganglion hücreli tümör tanısı konuldu. En sık başvuru semptomu boyunda şişlikti. Diğer semptomlar; kolda ağrı ve uyuşma, nefes darlığı, yutma güçlüğü ve horlamaydı. Ameliyat sonrası morbiditeler arasında Horner sendromu, vokal kord paralizisi ve üst ekstremitede motor güçsüzlük vardı. İnce iğne aspirasyon sitolojisi uygulanan hastaların hiçbirinde tanısal değildi, kalın iğne biyopsisi yapılan hastaların tamamında tanı koydurucuydu. Sonuç: Boyunda yerleşen nörojenik tümörler son derece nadirdir. Bu tümörlerin ayırıcı tanısı hastalara postoperatif olası nörolojik defisitler ve diğer morbiditeler hakkında bilgi verilmesi açısından oldukça önemlidir. Ne görüntüleme yöntemleri ne de ameliyat öncesi biyopsiler kesin tanı konusunda net bilgi verememektedir.
ABSTRACT
Objective: To investigate the clinical presentation, diagnostic strategy, treatment approach, and postoperative morbidity of neurogenic tumors in the neck region, which are rarely observed and cannot be easily separated from other masses of this region. Material and Methods: A retrospective analysis of the medical data of patients with histopathologically confirmed neurogenic tumors who underwent surgery at the otorhinolaryngology department over the 20 years from 2000 to 2019. Results: Twenty-one patients were evaluated. Fifteen (71%) of them were women and 6 (29%) were men, with ages of 0-75 years. Out of 21 cases, 19 (90%) were benign, while 2 (10%) cases had malignant histology. Of the patients, 14 (67%) were diagnosed with peripheral nerve sheath tumors, 5 (24%) with ganglion cell tumors, and 2 (9%) with paraganglion cell tumors. The most common presentation symptom was neck swelling. Other symptoms included pain and numbness in the arm, dyspnea, dysphagia, and snoring. Postoperative morbidities included Horner’s syndrome, vocal cord palsy, and motor weakness of the upper limp. Fine‐needle aspiration cytology was not diagnostic in any of the patients who underwent the procedure; core needle biopsy was diagnostic in all patients who underwent. Conclusion: Neurogenic tumors located in the neck are extremely rare. Differential diagnoses of these tumors are critical to provide patients with information about possible postoperative neurological deficits and other morbidities. Neither imaging methods nor preoperative biopsies can provide clear information about the definitive diagnosis.