ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler

Östaki Tüpü Boyutlarının Kartilaj Tip 1 Timpanoplasti Ameliyatının Başarı Oranına Etkileri
The Effect of Eustachian Tube Dimensions on the Success Rate of Cartilage Type 1 Tympanoplasty
Received Date : 03 Jul 2023
Accepted Date : 26 Oct 2023
Available Online : 06 Nov 2023
aClinic of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Haseki Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye bClinic of Radiology, Haseki Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
Doi: 10.24179/kbbbbc.2023-98692 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, östaki tüpü [eustachian tube (ET)] anatomik ölçümlerinin kartilaj Tip 1 timpanoplasti ameliyatının başarı oranı üzerindeki etkilerini açıklamaktır. Gereç ve Yöntemler: Kartilaj Tip 1 timpanoplasti ameliyatı uygulanan 99 hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Temporal kemik bilgisayarlı tomografisinde multiplanar rekonstrüksiyon tekniği kullanılarak ET uzunluğu [length of ET (ETl)], tubotimpanik açı [tubotympanic angle (TTa)], ET-Reid yatay düzlem açısı [ET-Reid horizontal plane angle (ETa)] ve ET pretimpanik çapı [ET pretympanic diameter (ETd)] ölçüldü. İşlemin anatomik başarısına göre 2 grup oluşturuldu. Ameliyattan 1 yıl sonra anatomik sonuçları başarılı olan kulaklar Grup 1’e, başarısız olan kulaklar Grup 2’ye dâhil edildi. Grup 1 ve 2’nin ET anatomik ölçümleri karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmamıza toplam 108 kulak (90 hastanın 90 unilateral ve 9 bilateral kulağı) dâhil edildi. Grup 1 ve 2’nin ETl, TTa, ETa ve ETd değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Sonuç: Çalışmamız ETl, TTa, ETa ve ETd’nin kartilaj Tip 1 timpanoplastinin anatomik sonucunda anlamlı bir etkisi olmadığını göstermiştir. ET ile ilgili anatomik dezavantajları ortadan kaldırmak için Tip 1 timpanoplastide kartilaj greftlerin kullanılması tercih edilebilir. Tip 1 timpanoplastide ET’nin anatomisini ve işlevini değerlendirmek için çeşitli greft tipleri kullanılarak yapılmış daha büyük örneklemli çalışmalara ihtiyaç vardır.
ABSTRACT
Objective: To clarify the influence of eustachian tube (ET) anatomical measurements on the success rate of Type 1 cartilage tympanoplasty. Material and Methods: The medical records of 99 patients, who underwent cartilage Type 1 tympanoplasty were reviewed retrospectively. The length of ET (ETl), tubotympanic angle (TTa), ETReid horizontal plane angle (ETa), and ET pretympanic diameter (ETd) were measured on temporal bone computed tomography using the multiplanar reconstruction technique. Two groups were created based on the anatomical success of the procedure. Group 1 consisted of ears with successful anatomic outcomes and Group 2 consisted of ears without successful anatomic outcomes a year postoperatively. The ET anatomical measurements of Groups 1 and 2 were compared. Results: A total of 108 ears (90 unilateral and 9 bilateral ears of 99 patients) were included in our study. The differences between the ETl, TTa, ETa, and ETd of Groups 1 and 2 were statistically insignificant. Conclusion: Our study showed that ETl, TTa, ETa and ETd do not have a significant role in the anatomic outcome of Type 1 cartilage tympanoplasty. Using cartilage grafts in Type 1 tympanoplasty might be preferred to rule out the anatomical disadvantages regarding the ET. Studies with greater sample sizes are required to assess both the anatomy and function of the ET in the success rate of Type 1 tympanoplasty with various graft types.