ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
REVIEW ARTICLES

A Review on Surveys Investigating Effect of Hearing Loss on Quality of Life
İşitme Kaybının Yaşam Kalitesine Etkisini İnceleyen Anket Çalışmalarına Ait Bir Derleme
KBB ve BBC Dergisi 24 (1):33-42, 2016
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Among the society’s “special” members affected from various deficiencies, the ones affected from auditory deficiency (AAD) have a special place. By leading to different lingual and learning processes, congenital auditory deficiency and auditory deficiency that emerged in early childhood created different social life preferences and demands, and the tools for quality of life are suitable for evaluating the service offered to those children. Moreover, the auditory deficiency becomes a psychological and social deficiency through the decrease in auditory perception as the age advances, and what can show us the dimensions of the “being happy and healthy” perception, which those people think they lose due to their auditory deficiency, is the assessment tools for the quality of life.While the quality of life has been used to be a topic of psychology and sociology at the beginning, it has become a fundamental concept of the health sciences in course of time. Behind this increasing interest lies the fact that the quality of life is considered to be the result of medical interventions and is also contributes to the variables such as the functionality of senses or organs and the lifetime that are the reference points of traditional biomedical perspective. The scales for quality of life developed specifically for auditory deficiency are very important and necessary in assessing the positive effects of medical, rehabilitative, educational and social services offered to individuals, especially ones having auditory deficiencies, in otology and neurootology and audiology applications.Within this respect, translating those tools into Turkish and applying them together with general quality of life and quality of life in general health scales to large masses and adopting the values specific to our country will close the gap between clinic success and patient satisfaction especially in otology, neuro-otology and audiology.
ÖZET
Toplumun değişik yetersizliklerden etkilenen “özel” bireyleri arasında işitsel yetersizlikten etkilenmiş (İYE) olanlar son derece özel bir yer tutmaktadır. İşitme kaybı doğuştan ve erken çocuklukta ortaya çıkan şekliyle, farklı dil ve öğrenme süreçlerine yol açarak farklı sosyal yaşantı tercihlerine ve dolayısıyla da taleplere yol açmaktadır ki bu bağlamda yaşam kalitesi araçları bu çocuklara sunulan hizmetin değerlendirilmesi için son derece uygundur. Yaşam kalitesi başlangıçta psikoloji ve sosyolojinin konusu iken zamanla sağlık bilimleri ile ilgili de temel bir kavram halini almıştır. Artan bu ilginin temelinde yaşam kalitesinin tıbbi müdahalelerin bir sonucu olarak ele alınması ve geleneksel biyomedikal bakış açısının dayanak noktaları olan organların veya duyuların işlevselliği ve yaşam süresi gibi değişkenlere de katkıda bulunuyor olması bulunmaktadır .İşitsel yetersizliğe özel geliştirilmiş yaşam kalitesi ölçekleri, hem otoloji ve nöorotoloji hem de odyoloji uygulamalarında İYE bireyler başta olmak üzere bireylere sunulan tıbbi, rehabilitatif, eğitim ve sosyal hizmetlerin olumlu etkilerinin değerlendirilmesinde son derece önemli ve gereklidir. İşitsel yetersizliğe özel geliştirilmiş yaşam kalitesi ölçekleri, hem otoloji ve nöorotoloji hem de odyoloji uygulamalarında İYE bireyler başta olmak üzere bireylere sunulan tıbbi, rehabilitatif, eğitim ve sosyal hizmetlerin olumlu etkilerinin değerlendirilmesinde son derece önemli ve gereklidir. Bu bağlamda, bu derleme de temel amaç, genel yaşam kalitesi ve genel sağlıkta yaşam kalitesi ölçekleriyle birlikte geniş kitlelere uygulanarak ülkemize özel değerlerin belirlenmesi başta otoloji, nörootoloji ve odyoloji olmak üzere klinik başarıyla hasta memnuniyeti arasındaki farkın ortadan kalkmasını sağlamaktır.