ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
ORIGINAL RESEARCH

Acute Otitis Media Incidence Amongst Population Older Than 3 Years of Age in Hakkari City
Hakkari İlinde Yaşayan Üç Yaş Üstü Popülasyondaki Akut Otitis Media İnsidansı
KBB ve BBC Dergisi 24 (1):6-9, 2016
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: Acute Otitis Media (AOM) is a frequently seen infectious disease encountered by the otorhinolaryngologists in their outpatient clinics. In this study, we intended to review of the potential risk factors by considering AOM incidence amongst population older than 3 years, living in Hakkari city. Material and Methods: We determined the number of AOM patients applied to Hakkari State Hospital Ear Nose Throat (ENT) department between the April 2015 and June 2015, who were older than 3 years of age, and had no other underlying pathologies. Results: AOM was diagnosed in 37 of 1150 patients (3.3%) who applied to ENT department. This ratio was higher than common AOM incidence in patients older than 3 years in the literature (0.2-0.4%). It was supposed that the factors which possibly caused this high ratio might be genetic factors, excessive air pollution, spring season conditions, crowded and insanitary living spaces. Conclusion: AOM is an important social health problem, and although it is frequently observed in children, it may be observed in adults in case of poor hygiene conditions, excessive air pollution and low- socio-economic level. In addition, genetic factors may also be risk factor for the disease.
ÖZET
Amaç: Akut Otitis Media(AOM) sıklıkla Kulak Burun boğaz hekimlerinin poliklinik uygulamalarında karşılaştığı oldukça yaygın görülen bir enfeksiyon hastalığıdır.. Bu çalışmada Hakkari'de yaşayan üç yaşından büyük populasyondaki AOM insidansi saptanarak, olası risk faktörlerinin gözden geçirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma; Nisan 2015-Haziran 2015 tarihleri arasında Hakkari Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'ne başvuru yapan ve sonrasında AOM saptanan, 3 yaşının üzerinde ve alta yatan başka bir patolojisi olmayan hastalar saptanarak gerçekleşitirildi. Bulgular: Kulak Burun Boğaz Bölümü'ne yapılan 1150 başvurudan 37’ sinde AOM saptandı (%3,3). Bu oran literatürde 3 yaşın üzerindeki hastalarda daha önce saptanmış olan AOM insidansından oldukça yüksekti (%0,2-0,4). Bu durum incelendiğinde; genetik faktörlerin, aşırı hava kirliliğinin, ilkbahar mevsim koşullarının, kalabalık ve sağlıksız yaşam alanlarının yüksek AOM insidans oranlarına neden olabileceği düşünüldü. Sonuç: AOMönemli bir halk sağlığı sorunudur ve sıklıkla çocukluk yaş grubunda görülmesine karşın, aşırı hava kirliliğinin çok olduğu bölgelerde, düşük hijyen koşullarında ve düşük sosyokültürel seviyelerde yaşayan erişkinlerde de görülebilir. Buna ek olarak, genetik faktörlerde bu hastalık için önemli bir risk faktörü olabilir.