ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
ORIGINAL RESEARCH

Analysis of Papers Presented in the Turkish National Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery: The Effect of Changes in Criteria for Associate Professorship
Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’nde Sunulan Bildirilerin Analizi: Doçentlik Kriterlerindeki Değişikliklerin Etkisi
Received Date : 29 Oct 2023
Accepted Date : 22 Jan 2024
Available Online : 31 Jan 2024
Doi: 10.24179/kbbbbc.2023-100101 - Makale Dili: EN
Journal of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. 2024;32(2):59-65.
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: The aim of this study is to investigate whether the changing associate professorship criteria makes a difference in the scientific presentations in terms of author number, presentation type and scientific research type in The Turkish National Congress of (ORL-HNS). Material and Methods: The Turkish National Congress of ORL-HNS held in the 3 years before and after the change of criteria for associate professorship were included in the study. For evaluation, past congress proceedings books on the website of the Turkish Ear-Nose-Throat Head and Neck Surgery Association were used. Results: When oral presentations were evaluated according to the number of authors per study, the number of study by a single author was 50 (8.7%) in the period after the change in criteria and 10 (2.0%) in the period before. When oral presentations were evaluated according to the type of study, the number of retrospective studies increased significantly after the varying criteria compared to before When the poster presentations were evaluated according to the number of authors per study, there was no statistically significant difference in the number of studies by a single author between the 3 years before and after the change of the criteria (p=0.338). Conclusion: The findings of our study do not show that the studies after the changes in the criteria are scientifically less valuable or there are ethical problems in the studies. However, it clearly shows that new criteria cause some changes in the behavior of researchers in scientific activities.
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, değişen doçentlik kriterlerinin, Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz-Baş Boyun Cerrahisi (KBB-BBC) Kongresi’ndeki bilimsel sunumlarda yazar sayısı, sunum şekli ve bilimsel araştırma türü açısından farklılık yaratıp yaratmadığını araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Doçentlik kriterlerinin değişmesinden önceki ve sonraki 3 yılda düzenlenen Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi çalışmaya dâhil edildi. Değerlendirme için Türkiye Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneğinin internet sitesinde yer alan geçmiş kongre bildiri kitaplarından yararlanıldı. Bildiriler yazar sayısına, sunum şekline ve bilimsel araştırma türüne göre ayrı ayrı değerlendirildi. Bulgular: Sözlü sunum yapılan çalışmalar yazar sayısına göre değerlendirildiğinde, tek yazarlı çalışma sayısı doçentlik kriter değişikliğinden sonraki dönemde 50 (%8,7), önceki dönemde 10 (%2,0) olarak saptandı (χ2=94,089, p<0,001). Sözlü sunumlar çalışmanın türüne göre değerlendirildiğinde, değişen kriterler sonrasında retrospektif çalışma sayısında öncesine göre anlamlı artış olduğu saptandı (sırasıyla %49,4’e karşı %34,6, p<0,001). Prospektif ve deneysel çalışmaların sayısında önemli bir azalma olduğu saptandı. Poster sunumu yapılan çalışmalar yazar sayısına göre değerlendirildiğinde, kriterlerin değişmesinden önceki 3 yıl ile sonraki 3 yıl arasında tek yazarlı çalışma sayısında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p=0,338). Sonuç: Çalışmamızın bulguları, doçentlik kriterlerinde değişiklik yapıldıktan sonraki çalışmaların bilimsel açıdan daha az değerli olduğunu ya da çalışmalarda etik sorunların yaşandığını göstermemektedir. Ancak yeni kriterlerin araştırmacıların bilimsel faaliyetlerdeki davranışlarında bazı değişikliklere neden olduğu açıkça görülmektedir.
KAYNAKLAR
  1. Sahin H, Koç Ü. [Factors affecting time to tenureship: a case from Turkey]. Journal of Contremporary Administrative Sciences. 2018;5(2):210-9. [Link] 
  2. Demir E, Demir CG, Özdemir MÇ. [Faculty members' views on academic promotion and appointment process]. Journal of Higher Education and Science. 2017;7(1):12-23. [Link] 
  3. Avcı M. [Associate professorship and promotion to associate professorship]. Selcuk Law Review. 2009;17(1):11-42. [Link] 
  4. Esen M, Esen D. [An investigation of the attitudes of the faculty members to the performance evaluation system]. Journal of Higher Education and Science. 2015;5(1):52-67. [Link] 
  5. Tur FC, Aksay E. [Publishing by emergency medicine physicians: only for academic advancement?]. Tr J Emerg Med. 2012;12(2):77-81. [Crossref] 
  6. Gokgoz M, Taşlı H, Karakoc O. [A 6-year analysis of publications from Turkey in the field of otolaryngology in science citation index journals: before and after the change in criteria for associate professorship]. Journal of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. 2020;28(1):9-15. [Crossref]