ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
ORIGINAL RESEARCH

Ankara University İbni Sina Hospital Newborn Hearing Screening Reference Center and Early Intervention Results
Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Yenidoğan İşitme Taraması Referans Merkez ve Erken Müdahale Sonuçları
Received Date : 04 Jan 2024
Accepted Date : 02 Apr 2024
Available Online : 19 Apr 2024
Doi: 10.24179/kbbbbc.2024-101235 - Makale Dili: TR
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 2024;32(2):79-88
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: To determine the relationship between hearing screening results and risk factors, and to present the results of audiological evaluation and intervention in infants who failed newborn hearing screening or who were screened but referred to our reference center due to hearing loss risk factors. Material and Methods: The audiological evaluation and intervention results of 708 newborns referred to our reference center between January 2018 and August 2022 were examined retrospectively. Results: Of the 708 infants who participated in our study, 248 failed and 460 passed newborn hearing screening. The rate of having at least one risk factor was 65.14% in those who passed and 64.59% in those who failed the screening test. The first most common risk factor was the presence of hyperbilirubinemia. However, according to the binary logistic regression analysis performed to determine the effect of variables on newborn hearing screening, sibling hearing loss, chronic disease, consanguineous marriage and craniofacial anomaly variables were found to be the factors influencing the result of the test (p<0.05). Six hundred twenty four infants had normal hearing levels, 16 infants lost follow-up, 27 infants were diagnosed with conductive, 2 with mixed, 37 with bilateral sensorineural and 2 with unilateral sensorineural hearing loss due to neuropathy. Thirty-seven infants with bilateral sensorineural hearing loss were referred to hearing aid use and special education. The mean age at audiologic evaluation was 5.81±2.96 months, the mean age at diagnosis of hearing loss was 6.43±3.25 months, and the mean age at initiation of hearing aid use was 7.45±3.25 months. Conclusion: These results once again demonstrated the importance of newborn hearing screening and the role of risk factors in the early diagnosis and intervention of hearing loss.
ÖZET
Amaç: Yenidoğan işitme taramasından (YDİT) kalan ya da taramadan geçmiş, ancak işitme kaybı risk faktörü nedeniyle referans merkezimize sevk edilen bebeklerin işitme taraması sonuçları ile risk faktörleri arasındaki ilişkiyi belirlemek, odyolojik değerlendirme ve müdahale sonuçlarını sunmak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Ocak 2018- Ağustos 2022 tarihleri arasında referans merkezimizde sevk edilen 708 yenidoğanın odyolojik değerlendirme ve müdahale sonuçları, retrospektif olarak incelenmiştir. Bulgular: Çalışmamıza katılan 708 bebekten 248’si YDİT’den kalmış, 460’ı ise YDİT’den geçmiş bebeklerdi. En az bir risk faktörü bulunma oranının; taramadan geçenlerde %65,14, taramadan kalanlarda ise %64,59 olarak birbirine yakın olduğu görülmüştür. İlk sıradaki risk faktörü hiperbilirubinemi varlığıdır. Ancak değişkenlerin YDİT üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılan ikili lojistik regresyon analizine göre kardeşte işitme kaybı, kronik hastalık, akraba evliliği ve kraniyofasiyal anomali değişkenleri testin sonucunu etkileyen faktörler olarak bulunmuştur (p<0,05). Altı yüz yirmi dört yenidoğanın işitme seviyesi normal bulunmuş, 16’sı takip randevularına gelmediği için takipten çıkarılmıştır. Geriye kalan bebeklerin 27’si iletim, 2’si mikst, 37’si bilateral sensörinöral ve 2’si nöropati nedeniyle unilateral sensörinöral işitme kaybı tanısı almıştır. Bilateral sensörinöral işitme kayıplı 37 bebek işitme cihaz kullanımına ve özel eğitime yönlendirilmiştir. Odyolojik değerlendirme yaşı ortalaması 5,81±2,96 ay, işitme kaybı tanı yaşı 6,43±3,25 ay, işitme cihazı kullanımına başlama yaşı ise 7,45±3,25 ay olarak bulunmuştur. Sonuç: Bu sonuçlar, işitme kaybının erken tanı ve müdahalesinde YDİT’nin önemini ve risk faktörlerinin rolünü bir kez daha ortaya koymuştur.
KAYNAKLAR
 1. Karaca ÇT, Toros SZ, Naiboğlu B, Verim A, Çelebi Ş. [Our newborn hearing screening results]. Van Tıp Dergisi. 2014;21(2):67-71. [Link] 
 2. Vohr BR, Carty LM, Moore PE, Letourneau K. The Rhode Island Hearing Assessment Program: experience with statewide hearing screening (1993-1996). J Pediatr. 1998;133(3):353-7. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Meinzen-Derr J, Wiley S, Choo DI. Impact of early intervention on expressive and receptive language development among young children with permanent hearing loss. Am Ann Deaf. 2011;155(5):580-91. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Hogan A, Shipley M, Strazdins L, Purcell A, Baker E. Communication and behavioural disorders among children with hearing loss increases risk of mental health disorders. Aust N Z J Public Health. 2011;35(4):377-83. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Gibson WP, Graham JM. Editorial: 'auditory neuropathy' and cochlear implantation - myths and facts. Cochlear Implants Int. 2008;9(1):1-7. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Rapin I, Gravel J. "Auditory neuropathy": physiologic and pathologic evidence calls for more diagnostic specificity. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2003;67(7):707-28. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Sağlık Bakanlığı. Halk Sağlığı Genel Merkezi. (Erişim tarihi: 11.08.2023) [Link] 
 8. Yoshinaga-Itano C, Coulter D, Thomson V. The Colorado Newborn Hearing Screening Project: effects on speech and language development for children with hearing loss. J Perinatol. 2000;20(8 Pt 2):S132-7. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Hayes H, Geers AE, Treiman R, Moog JS. Receptive vocabulary development in deaf children with cochlear implants: achievement in an intensive auditory-oral educational setting. Ear Hear. 2009;30(1):128-35. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Kayıran SM, Genç E, Erdil A, Gürakan B. [Results of American Hospital newborn hearing screening program]. Türk Pediatri Arşivi. 2009;44(4):135-7. [Link] 
 11. Kaynak S, Tarı Selçuk K, Karadaş A. [Newborn Hearing Screening Outcome in Bandırma State Hospital (2011-2014)]. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2016;1(2):9-12. [Link] 
 12. Güvey A, Sönmez HK, Güven EA. [Results of newborn hearing screening in Sakarya]. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021;12(2):217-9. [Crossref] 
 13. Joint Committee on Infant Hearing position statement 1982. Ear Hear. 1983;4(1):3-4. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Joint Committee on Infant Hearing 1994 Position Statement. American Academy of Pediatrics Joint Committee on Infant Hearing. Pediatrics. 1995;95(1):152-6. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Özbek E, Atlıhan F, Genel F, Çalkavur Ş, Bayar B, Özcan M. [Hearing screening test results of newborns at high risk for developmental delay]. İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi. 2011;1(1):1-6. [Link] 
 16. Çelik İH, Canpolat FE, Demirel G, Eras Z, Sungur VG, Sarıer B, et al. Zekai Tahir Burak Women's Health Education and Research Hospital newborn hearing screening results and assessment of the patients. Turk Pediatri Ars. 2014;49(2):138-41. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 17. Vehapoğlu Türkmen A, Yiğit Ö, Akkaya E, Uğur E, Kefeciler Z, Gözütok S. [Newborn hearing screening outcomes at İstanbul education and research hospital]. İstanbul Med J. 2013;14(3):175-80. [Crossref] 
 18. Finitzo T, Crumley WG. The role of the pediatrician in hearing loss. From detection to connection. Pediatr Clin North Am. 1999;46(1):15-34, ix-x. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Genç GA, Başar F, Kayıkçı ME, Türkyılmaz D, Fırat Z, Duran Ö, et al. [Hacettepe University newborn hearing screening findings]. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2005;48(2):119-24.
 20. Shahnaz N, Miranda T, Polka L. Multifrequency tympanometry in neonatal intensive care unit and well babies. J Am Acad Audiol. 2008;19(5):392-418. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Parry DA, Booth T, Roland PS. Advantages of magnetic resonance imaging over computed tomography in preoperative evaluation of pediatric cochlear implant candidates. Otol Neurotol. 2005;26(5):976-82. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Şimşek G, Tursun S, Azman M, Kılıç R. [Newborn hearing screening results]. Ortadoğu Tıp Dergisi. 2016;8(3):140-4. [Link] 
 23. Alaee E, Sirati M, Taziki MH, Fouladinejad M. Risk Factors for Sensorineural Hearing Loss Among High-Risk Infants in Golestan Province, Iran in 2010 - 2011. Iran Red Crescent Med J. 2015;17(12):e20419. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 24. Köseoğlu S, Derin S, Bozkurt S, Şahan M, Üçüncü H. [Newborn Hearing Screening Outcomes at Muğla Sıtkı Koçman University, Education and Research Hospital]. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2017;11(1):5-8. [Link] 
 25. Störbeck C. Childhood hearing loss in the developing world. Children. 2012;2:13. [Crossref]