ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

Antrochoanal Polyp in Snoring Children
Horlayan Çocukta Antrokoanal Polip
KBB ve BBC Dergisi, 13 (1): 34-38, 2005
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Antrochoanal polyp is a pedicled benign lesion, originating from maxillary antrum and extending into middle meatus and choana. In the cases with antrochoanal polyp the most frequent complaint for hospital admission is nasal obstruction. Snoring is rare. In this study, two children with snoring as presenting symptom were presented, differential diagnoses and treatment options were discussed. In 7 years old girl, antrochoanal polyp, adenoid vegetation partially obstructing the choana and chronic sinusitis were established. Endoscopic sinus surgery and adenoidectomy were performed. Twelve years old boy had a history of 5 recurrent operations for antrochoanal polyp during last 6 years. Recurrent antrochoanal polyp was observed with nasal endoscopy. Endoscopic sinus surgery and transcanin sinuscopy were performed. No recurrences were observed during 4 and 6 months following the surgery for the first and second cases respectively. Antrochoanal polyp should be kept in mind for differential diagnosis of snoring children. In childhood, the first choice of treatment sould be endoscopic sinus surgery. If maxillary antrum could not be cleaned though middle meatal antrostomy or there is recurrence, transcanin sinuscopy should be added.
ÖZET
Antrokoanal polip, maksiller sinüs antrumundan köken alan, ostium yoluyla orta meatus ve buradan koanaya uzanan pediküllü benign lezyondur. Antrokoanal polipli olgularda en sık saptanan basvuru sikayeti burun tıkanıklığıdır. Horlama semptomu nadirdir. Bu çalısmada baslıca sikayeti horlama olan 2 çocuk olgu sunuldu, ayırıcı tanı ve cerrahi tedavi seçenekleri tartısıldı. Yedi yasındaki kız olguda sol antrokoanal polip, koanayı kısmen tıkayan adenoid vejetasyon ve kronik sinüzit saptanıp Endoskopik Sinüs Cerrahisi ve Adenoidektomi yapıldı. On iki yasındaki erkek olgu 6 yasından itibaren 5 kez sağ antrokoanal polip nedeniyle opere edilmisti. Nazal endoskopide rekürren antrokoanal polip izlendi. Bu olguya Endoskopik Sinüs Cerrahisi ve Transkanin Sinoskopi uygulandı. Birinci olgunun postoperatif 4. ayında, ikinci olgunun postoperatif 6. ayında yapılan kontrollerinde rekürrens saptanmadı. Horlayan çocukta antrokoanal polip ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle çocuklarda seçi- lecek olan tedavi sekli Endoskopik Sinüs Cerrahisi olmalıdır. Tekrarlayan olgularda ve orta meatal antrostomi yoluyla maksiller antrumun tam temizlenemediği olgularda Transkanin Sinoskopi eklenmelidir.