ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

AUDIOLOGICAL FINDINGS IN IRON DEFICIENCY ANEMIA
DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNDE ODYOLOJİK BULGULAR
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2000, 8(3): 163-171
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Iron is required by living organism to supply and store the need of oxygen. Lack of iron can cause various effects in histological level of body because of deficiency of oxygen and nutrition. Audiological system was detected to find any effect on 40 iron deficient patients who were 20-40 years old (Mean:33.93 years), before and after one month of treatment in our clinic with audiologic tests. 20 subjects who were 20-37 years old (Mean: 29-2 years) and normal, were also evaluated and the results were compared with iron deficient patients. As a result of our study, the differences in hearing thresholds of normal and iron deficient patients (before treatment) were found statistically significant in ali freguencies (p<0.05). The differences in hearing thresholds of normal and iron deficient patients were not found significant (p>0.05) in low frequencies (!25-250Hz) after treatment but the differences were found significant (p<0.05) in 500-18000 Hz. The differences were not found significant (p>0.05) in speech discrimination tests, middle ear pressures and acoustic reflex tresholds. The differences in static inıpedances were found significant (p<0.05) before and after treatment in iron deficient patients. In these patients, the static impedance decreased significantly after treatment (p<0.05). When compared with the control group, the iron deficient patients before and after the treatment showed a significant increase in value of static impedance (p<0.05). Complaints of fullness, tinnitus and tolerance problem in ears were decreased after treatment in iron deficient patients.
ÖZET
Demir, canlıların oksijen gereksinimini karşılamak ve depolamak için organizmada bulunması gereken bir maddedir. Bu maddenin eksilmesi durumunda, canlı vücudunda hücresel düzeyde beslenmenin ve oksijenlenmenin bozulması ile çeşitli etkilenmeler ortaya çıkar. Bu etkilenmelerin bir kısmının da işitme sistemde olabileceğini düşünerek, demir eksikliğinin işitme sistemi üzerinde ne tür etkileri olduğunu tespit etmek amacı ile kliniğimizde yaptığımız çalışmada, demir eksikliği tanısı konmuş 20-40 yaşları arasında (Ortalama: 33,93 yaş) 40 hastanın (80 kulak) demir eksikliğine yönelik tedavi öncesi ve demir eksikliği tedavisi başladıktan bir ay sonra odyolojik testleri yapılmıştır. Kontrol grubu olarak, 20-37 yaşları arasında (Ortalama: 29,2 yaş) 20 kişi (40 kulak) değerlendirilmiş, sonuçlan hasta grubun tedavi öncesi ve sonrası sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Çalışmamız sonunda, normal ve demir eksikliği olan hastaların (tedavi öncesi) işitme eşikleri arasında bütün frekanslarda anlamlı bir farkın olduğu tespit edilmiştir (P<0.05). Tedavi sonrasındaki karşılaştırmada alçak frekanslarda (125-250 Hz) anlamlı bir farklılık görülmezken (P>0.05), 500-18000 Hz\'lerde demir eksikliği olanların normallere göre daha düşük işitme eşikleri olduğu tespit edilmiştir (P<0,05). Konuşmayı ayırt etme testinde, orta kulak basıncında ve akustik refleks eşiklerinde anlamlı bir farklılık görülmemiştir (P>0,05). Statik impedans da ise, tedavi öncesi elde edilen değerlerin, tedavi sonrasında anlamlı derecede düştüğü (P<0.05), kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ise, tedavi öncesi ve sonrası değerlerin anlamlı derecede yüksek (P>0.05) olduğu tespit edilmiştir. Tedavi öncesi görülen kulakta dolgunluk, uğultu, çınlama (tinnitus) ve tolerans şikayetlerinde tedavi sonrası belirgin derecede azalma olduğu tespit edilmiştir.