ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

CD1a-Positive Langerhans Cells in Patients with Parotid Gland Malignancies: A Retrospective Clinical Study
Parotis Bezi Kanserli Hastalarda CD1a-Pozitif Langerhans Hücresi: Geriye Dönük Klinik Bir Çalışma
KBB ve BBC Dergisi 17 (2):39-44, 2009
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: To determine if Langerhans cell infiltration has any prognostic significance in the malignancy of parotid gland. Material and Methods: The subjects consisted of 24 patients (12 men, 12 women), aged between 29 and 87 years (mean age, 56±15.51 years), affected by malignancies of the parotid gland and treated surgically. Prognostic factors included disease-free survival, locoregional recurrence, cervical lymph node metastasis, neurovascular invasion, T stage, and distant metastasis. Langerhans cells were identified by immunohistochemical staining for the cell surface marker CD1a, in 24 patients, and the tumor was graded as 0 when there was no cell, as 1+ if there were 1 to 4 cells, and as 2+ when 5 to 9 cells counted. The patological and clinical results of the patients were analyzed statistically. Results: Although Langerhans cell infiltration was associated with prolonged disease-free survival (mean survival, 24.79±15.69, 35.00±17.32, 34.40 ± 21.80 months in the patients with the density of 0, 1+ and 2+, respectively), there was no statistically significant relationship. There was no relationship between Langerhans cell infiltration and other prognostic criteria either. Conclusion: Albeit not reaching statistical significance, longer disease free survival was detected in patients with Langerhans cell infiltration. Larger studies should be conducted to more fully elucidate the role of the presence of Langerhans cells at parotid gland malignancy from a prognostic point of view.
ÖZET
Amaç: Parotis bezi kanserlerinde Langerhans hücre infiltrasyonunun herhangi bir prognostik bir önemi olup olmadığının belirlenmesi. Yöntem ve Gereçler: Parotis bezi kanseri tanısı alan ve opere edilen, yaşları 29 ve 87 arasında (ortalama yaş 56±15.51) olan yirmi dört hasta (12 erkek, 12 kadın) çalışmaya alındı. Prognostik faktörler; hastalıksız yaşam süresi, bölgesel rekürrens, servikal lenf nodu metastazı, nörovasküler invazyon, T evresi ve uzak metastaz olarak belirlendi. CD1a hücre yüzey belirleyicisi için yapılan immünohistokimyasal boyama ile yirmi dört hastada Langerhans hücreleri tespit edildi ve hiçbir Langerhans hücresi yoksa 0, 1-4 arası hücre varsa 1+, 5-9 arası hücre tespit edilmiş ise 2+ olarak derecelendirildi. Hastaların patolojik ve klinik sonuçları istatistiksel olarak değerlendirildi. Bulgular: Langerhans hücre infiltrasyonu, uzamış hastalıksız yaşam süresi ile birliktelik göstermesine rağmen (ortalama yaşam süresi 0, 1+ ve 2+ olarak derecelendirilen hastalarda sırasıyla 24.79±15.69, 35.00±17.32, 34.40±21.80 aydır) istatistiksel açıdan bir ilişki olmadığı belirlendi. Aynı zamanda Langerhans hücre infiltrasyonu ile diğer prognostik kriterler arasında da bir ilişki tespit edilmedi. Sonuç: Her ne kadar istatistiksel açıdan bir önemi olmadığı belirlenmesine rağmen Langerhans hücre infiltrasyonu tespit edilen hastalarda uzamış hastalıksız yaşam süresi olduğu görülmüştür. Parotis bezi kanserlerinde, Langerhans hücre varlığının prognostik önem açısından rolünün daha çok açıklanabilmesi için daha fazla sayıda hasta içeren çalışmalar yapılmalıdır.