ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
ORIGINAL ARTICLE

Cervical Lipoma: Analysis of 17 Patients
Boyunda Lipom: 17 Olgunun Analizi
KBB ve BBC Dergisi 21 (2):62-5, 2013
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: Retrospective examination of the clinical, radiological and histopathological characteristics of patients operated in our clinics due to cervical lipoma, and re-discussion of the findings according to the literature. Material and Methods: A total of seventeen patients were evaluated who were operated with a pre-diagnosis of lipoma according to their clinical and radiological evaluations, and whose diagnoses were confirmed by histopathological examination of the specimens. Medical records were retrospectively reviewed and the patients were re-evaluated according to their gender; age; radiological examination; lesion size, weight, location and pathological diagnosis. Results: Fifteen of the seventeen patients were male (88%), and two were female (12%). Age range was between 18 and 68 years (mean age: 45.7 ± 11.6 years). The lesions were most commonly localized in the lateral cervical region.According to the radiological examination, all lesions were pre-diagnosed as lipoma. The mean specimen weight was 60 gr (18-136 gr), and the lesion size differed from 30x30 mm to 140x70 mm. One patient had fibrolipoma (6%) diagnosis, and the other sixteen (94%) had simple lipoma diagnoses. Conclusion: Lipomas should frequently be considered in the differential diagnosis of the neck masses, particularly for those localized in posterior-cervical region, and it should be kept in mind that, total excision may be performed via proper surgical approach.
ÖZET
Amaç: Boyunda lipom ön tanısı ile kliniğimizde ameliyat edilen hastaların klinik, radyolojik ve histopatolojik verilerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi ve bulguların literatür ışığı altında yeniden tartışılmasıdır. Gereç ve Yöntemler: Klinik ve radyolojik incelemeler sonrası lipom ön tanısı ile ameliyat edilen ve spesmenin histopatolojik incelemesinde lipom tanısı doğrulanan 17 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelenmiş; hastalar yaşlarına, cinsiyetlerine, kitlenin yerleşim yerine, boyutuna, ağırlığına, radyolojik ve patolojik tanılarına göre yeniden değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya alınan 17 hastanın 15’i erkek (%88), ikisi kadındı (%12) ve yaş aralığı 18 ile 68 yıl arasında (ortalama 45.7 ± 11.6 yıl) değişmekteydi. Kitle en sık olarak lateral servikal bölgede yerleşmişti. Radyolojik inceleme ile tüm hastalara lipom ön tanısı konmuştu. Spesmenler ortalama 60 gr (18–136 gr) ağırlığındaydı ve büyüklükleri 30x30 mm ile 140x70 mm arasında değişmekteydi. Histopatolojik olarak bir (%6) hasta fibrolipom, geri kalan 16 (%94) hasta ise basit lipom tanısı almıştı. Sonuç: Özellikle postero-lateral servikal bölgede yerleşim gösteren kitlelerin ayırıcı tanısında lipomlar sıklıkla akla gelmeli ve uygun cerrahi yaklaşım ile total eksizyonunun yapılabileceği unutulmamalıdır.