ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

Chronic Lymphocytic Leukemia as an Incidental Finding in a Laryngectomized Patient
Larenjektomi Yapılan Bir Hastada İnsidental Bir Bulgu Olarak Kronik Lenfositik Lösemi
KBB ve BBC Dergisi 21 (3):113-7, 2013
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is the most common type of leukemia which has a variable clinical course. The patients with CLL have increased risk of developing secondary malignancies including the skin, lung and gastrointestinal system. However, the coexistence of laryngeal carcinoma and CLL has only very rarely been reported in the literature. We presented a 73 year old male patient who admitted to the department of otolaryngology with the complaints of dysphonia and stridor. The patient underwent total laryngectomy and bilateral neck dissection for squamous cell carcinoma of larynx but incidentally all cervical lymph nodes indicated chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma. There was also small lymphocytic infiltration surrounding carcinomatous laryngeal tissues. The simultaneous coexistence of different malignancies as in this case, emphasizes the importance of careful histopathological examination of the surgical specimen.
ÖZET
Kronik lenfositik lösemi (KLL) en sık görülen lösemi tipi olup, oldukça farklı klinik seyir gösterebilir. KLL tanısı olan hastalar deri, akciğer ve gastrointestinal sistem kanserleri gibi pek çok sekonder malignite gelişiminde yüksek riske sahiptirler.Ancak literatürde larenks karsinomu ve KLL birlikteliği çok nadiren bildirilmiştir. Olgumuzda otolaringoloji kliniğine disfoni ve nefes darlığı şikayetleri ile başvuran 73 yaşında erkek hasta sunulmuştur. Hastaya larenks skuamöz hücreli karsinomu tanısı ile total larenjektomi ve bilateral boyun disseksiyonu uygulanmıştır. Hastanın rezeke edilen tüm boyun lenf nodlarında insidental olarak kronik lenfositik lösemi/küçük lenfositik lenfoma tespit edilmiş ve ayrıca larenksin karsinomlu dokularını saran küçük lenfositik hücre infiltrasyonu izlenmiştir. Bu vakada olduğu gibi, farklı malignitelerin simültane birlikteliği cerrahi spesmenin histopatolojik değerlendirilmesinin çok dikkatli yapılması gerekliliğini göstermesi açısından önemlidir.