ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

COMPARISON OF THE EFFICIENCY OF BETAHISTINE HYDROCHLORIDE AND GINKGO BILOBA EXTRACT IN TINNITUS PATIENTS
TİNNİTUSLU HASTALARDA BETAHİSTİN ve GİNKGO BİLOBA EKSTRESİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞLAŞTıRıLMASı
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 4 : 19- 22, 1996
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
This study had the purpose of comparing the efficacy of Betahistine hydrochloride (Betaserc/Serc) and ginkgo biloba extract (Tebokan/Rökan) in tinnitus patients. Sixty seven patients with subjective tinnitus were included in the study. The mean age was 43. i years, with a range of 14 to 70 years old. All patients were underwent an evaluation that consistedr of detailed history, a complete otolaryngological examination, hemogram, full blood chemistry, odiological test battery and radiological imaging. Patients were randomly subdivided in three groups. Betahistin administered to first group (B), Ginkgo biloba extract second groııp (G) and ptacebo to third group (P). To evvaluate the cahanges in the intensity of the tinnitus, the intensity was excepted as 4 at the beginning of the treatment. Ali patients were controlled every fifteen days for at least three months. The cahanges in the intensity of the tinnitus were assesed from O to 4, dependign on the patients evaluation. The effectiveness of the treatment were found to be statistically signifıcant in all groups when changes in the intensity of the tinnitus is compared form the first day of the treatment to the last visit. An improvement was seen in all groups as; 35 % in group B, 37.5 % in group G and 13 % in group P. Group B and group G were superior to group P but there was found no statistical difference between the groups B and G. This study emphasized that placebo effects were significant and must be considered important in tinnitus therapy
ÖZET
Bu çalışmada Betahistin (Betaserc/Serc) ve Ginkgo biloba ekstrelerinin (Tebokan/Rökan), birbirlerine ve plaseboya karşı tinnituslu hastalardaki etkinliklerinin araştırılması amaçlandı. Çalışmaya subjektif tinnituslu 67 hasta dahil edildi. Hasta yaşları 14-70 arasında olup ortalama yaş 43.1 olarak bulundu. Ayrıntılı anamnezlerin yanında tüm hastalara, KBB muayenesi, hemogram, tam kan biokimyası, odiyolojik testler ve radyolojik tetkikler uygulandı. Hastalar randomize olarak üç gruba bölündü. Birinci gruba betahistin hidroklorür (B), ikinci gruba ginkgo biloba ekstresi (G), üçüncü gruba plasebo (P) başlandı. Tedavi süresince oluşan değişiklikleri kaydedebilmek açısından ilk günkü tinnitus şiddeti 4 olarak kabul edildi. Her üç gruptaki hastalar onbes günde bir kontrole gelmek şartıyla en az üç ay süre ile takip edildi Her üç gruptaki hastalar onbeş günde bir kontrole gelmek şartıyla en az üç ay süre ile takip edildi. Bu süre içerisinde hastaların ifadesine dayanılarak tinnitus şiddeti 0 ile 4 arasında değerlendirildi. Elde edilen verilere göre; B grubunda % 35, C grubunda % 37.5, P grubunda ise % 13 azalma tespit edildi. İstatistik olarak sonuçlar değerlendirildiğinde; her grupta tedavinin kendi içerisinde etkili olduğu, B ve G\'nin Plaseboya göre üstün olduktan ancak birbirlerine karsı bir tedavi üstünlüklerinin olmadığı sonucuna varıldı. Tinnitus tedavisinde plasebo etkinliğinin de daima göz önünde bulundurulması gerektiği düşünüldü.