ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

Comparison of the Results of Flexible Endoscopic Examination and Apnea Level in the Patients with Simple Snoring and Obstructive Sleep Apnea
Basit Horlama ve Obstruktif Uyku Apneli Hastalarda Fleksibl Endoskopik Muayene Sonuçları ve Apne Derecesinin Karşılaştırılması
KBB ve BBC Dergisi, 13 (2-3): 58-61, 2005
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
To investigate association between obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) and the presence of upper airway collapse on flexible endoscopic examination (FEE), 71 patients who had polysomnography and FEE were investigated. In cases of simple snoring, mild and severe OSAS, upper airway collapse was encountered in 7%, 38% and 5%, respectively. In these groups, 13%, 15% and 16% of the patients had collapse both in the tongue base and in the area of tonsils and soft palate, respectively. Of the same cases, 80%, 38% and 60% had a collapse in one region, respectively. Lateral pharyngeal band collapse was encountered in 13%, 15% and 19% of the same cases, respectively. In each group, collapse was most frequently seen in the area of soft palate and tonsils. Findings encountered in FEE are not associated with OSAS. The rate of mild OSAS was higher than the rates of simple snoring and severe OSAS when there was no collapse on FEE. There was also no significant difference between simple snoring and OSAS groups regarding the involvement of the lateral pharyngeal band. In conclusion, the findings of FEE are moderately asso- ciated with the presence or severity of OSAS. FEE shows the site of pathology and is helpful in making decision about surgery.
ÖZET
Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) olan hastalarda üst solunum yolu kollapsını fleksıbıl endoskopik muayene (FEM) ile saptamak amacıyla yapılan çalısmada, polisomnografi ve FEM sonuçları olan toplam 71 hasta geriye dönük olarak incelenmistir. Basit horlama (AHI<5), orta (AHI:5–15) ve ağır OUAS (AHI>15) hastalarında üst solunum yolları kollapsı sırasıyla %7, %38 ve %5 olarak saptanmıstır. Bu gruplarda hastaların sırasıyla %13, %15 ve %16’sında dil kökünde, tonsillerde ve yumusak damak düzeyini içerecek sekilde birden fazla alanda kollaps saptanmıstır. Aynı vakalarda sırasıyla %80, %38 ve %60’ında ise tek bölgede kollaps saptanmıstır. Lateral farengeal band kollapsı vakaların sırasıyla %13, %15 ve %19’unda saptanmıstır. Her grupta kollaps sıklıkla yumusak damak ve tonsiller bölgede saptanmıstır. FEM sonucu elde edilen bulgular ile OUAS arasında bağlantı bulunamamıstır. FEM sonucu kollaps saptanmayan hastalarda orta OUAS oranı basit horlama ve ciddi OUAS’dan daha fazladır. Basit horlama ve OUAS gruplarında lateral farengeal band tutulumu açısından fark saptanmamıstır. Sonuç olarak, FEM bulguları OUAS varlığı ve ciddiyeti ile orta derece bağlantılıdır. FEM,OUAS hastalarında kollapsın en fazla olduğu bölgenin tespiti ile cerrahi planlamaya yardımcı bir tekniktir